40 Een vorm voor te schrijven, waarin een geheel eskadron moet bivakkeeren, is niet wenschelijk. Deze hangt te veel af van de ge daante van het terrein. Ook kan bij vredesbivaks wat meer ruimte genomen worden dan bij oorlogsbivaks. In ieder geval is de wijze, waarop een peloton in bivak wordt opgesteld, de grondvorm tot de opstelling van alle andere cavalerie-afdeelingen. Zoomin mogelijk zal er worden gebivakkeerd aan de voetklui sters, doch moeten de paarden aan hoornen, heggen, enz. met de longe worden vastgebondenals het kan in gelederen. Met het oog op kwaden droes en andere ziekten is het niet raad zaam de paarden in loodsen, Inlandsche stallen, gedogans, enz. onder te brengen. Komt het peloton op de plaats, waar gebivakkeerd zal worden, aan, dan wordt eerst het personeel, dat op wacht komt en voor anderen veiligheidsdienst bestemd is, voor het front geleidde com mandant doet de wachten uitzetten of doet dit zelf. Ook de stal- wachten worden door de wachtmeesters of oudste korporaals, die bij de gelederen behooren, aangewezen. Gedurende het uitzetten der veiligheidsmaatregelen blijft de rest van het peloton te paard. Is het bivak beveiligd, dan gaan de gelederen en rotten uit elkan der, na alvorens, indien dit nog niet geschied mocht zijn, de karabijn in den haak te hebben genomen. De commandant doet de gelederen een afstand nemen van 40 en de ruiters eene onderlinge tusschen- ruimte van 6 pas. Op het commando wordt afgestegen en worden de fouragestrikken losgem.aakt en ontroldhet losmaken der fourage- strikken en het later vastzetten, afzadelen, afstangen, verzorgen, enz. der paarden van de cavaleristen, die op wacht, enz. zijn, geschiedt door de manschappen, welke de paarden van genen aan de hand hebben. Het spannen der fouragestrikken geschiedt per gelid van een der vleugels door een onderofficier of korporaal en 2 cavaleristen, daar toe te voren aangewezen. De strikken op de vleugels van het gelid aan de boomen te binden met een enkelen galeisteek (tali wangsoel)) op ongeveer 0.80 M. van den grond; om de 6 pas wordt in de fouragestrikken eene lus gelegd, waaraan met denzelfden steek de longes der paarden op 1 dM. van den lederen koker worden be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 49