497 jacht derwaarts te brengen en daarna ten spoedigste met de sloepen en tinggang's naar Neira terug te keeren. In den volgenden nacht gingen ook naar Lakoei, ter verkenning van die plaats, de Gouverneur van Antsen, de commandeur van Gorkom en de kapitein M. J. Yisser, alias Yoghel, de laatste een Ambonsch vrijburger. Met hetzelfde doel en te gelijker tijd gingen naar Sela- mon, met 10 goed bemande tinggang's, de kapiteins J. Cornelissen en "W. Brants, alias Gilde. Gedurende dienzelfden nacht gelukte 't het jacht 't Hert voor Lakoei ten anker te brengen, waaromtrent Yan Antsen, c. s. den 6en Maart aan Coen rapport brachten, tevens zulke gunstige berichten nopens de kansen van een aanval op Lakoei mededeelende, dat in den krijgsraad besloten werd te gelijker tijd Lakoei aan de Zuidkust en Lontoor aan de Noordkust aan te tasten. Aan hem, die het eerst binnen eene vijandelijke versterking zoude doordringen, werd, na de verovering dier versterking, eene belooning van 200 realen contant toegezegd; aan den tweeden 100 realen en aan den derden 50 realen. Yoor den aanval op Lakoei werden bestemd 5 compagnieën van Van Antsen, versterkt met eene compagnie Mardijkers van Neira en Poeloe Ai (ongeveer 60 man), en 5 compagnieën van Verhoeven; voor dien op Lontoor 5 compagnieën van Van Gorcum, bijgestaan door de soldaten, aangevoerd met het pas aangekomen schip Delfï. De galei vertrok in den morgen van den 6en Maart met de com pagnie van den kapitein Gomale naar Lakoei; en tegen den avond werden nog 4 tinggang's derwaarts gezonden. Laatstbedoelde vaartuigjes kwamen echter na weinige uren terug, met het bericht, dat zij het jacht 't Hert en de galei niet bij Lakoei gevonden hadden, weshalve die schepen „apparentelijck zeewaerts" waren afgedreven. Zulks was evenwel het geval niet. De zaak was erger. Want, toen de Baudaneezen den 6en Maart, bij het opgaan der zon, het jacht 't Hert voor Lakoei geankerd zagen liggen, haastten zij zich een kanon op het in eene zeer gevaarlijke positie gebrachte jacht te richten, doodden met hun plongeerend vuur den adelborst, M. Segers van Neurern- berg, verwondden 10 man, o. a. een jongeling aan het been, „'t welck „hem afgeset synde, mede begeerde om op Neira te begraven," en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 506