42 De wachtmeester uit het opsluitend gelid bivakkeert op den linker vleugel van het 2e gelid; de trompetter op den rechtervleugel van het 2° gelid. De pelotonscommandant zet zijn paard op den rechter vleugel van het 1° gelid van zijn peloton. Bij een vereenigd eskadron wijst de eskadronscommandant den opperwachtmeester en den fourier hunne plaatsen aan, dicht bij zich, op een der vleugels van een peloton. De plaats voor ieder man is tusschen zijn paard en zijn zadel, dat hij liggende voor hoofdkussen kan gebruiken. De pelotonscommandant is bij een zelfstandig peloton aan geen vaste plaats gebonden. Bivakkeert een geheel eskadron in linie, dan is do plaats voor de officieren tusschen het 1° gelid manschappen en het 2e gelid paarden. Bij een bivak in halve eskadronscolonne houdt do eskadronscom mandant zich op in het midden der colonne; de pelotonscommandanten midden tusschen hunne pelotons Door den oudsten gegradueerde van het peloton wordt per gelid één stalwacht gecommandeerd bij dag en twéé bij nacht. De paarden drinken bij een eskadron pelotonsgewijze en bij een peloton bij aan te wijzen afdeelingen. De paardendekens moeten te velde altijd om 6 uur des avonds behoorlijk gevouwen zijü, onverschillig of zij nat zijn of droog, ten einde bij onraad des nachts geen oponthoud te veroorzaken. Ieder man moet steeds zijne wapens bij zich houden; hét verdient geen aanbeveling dezelve op rakken bij elkander te plaatsen. Tot handhaving der inwendige orde wordt eene bivakwacht uit gezet, wier plaats door den commandant van het bivak wordt bepaald. Deze wacht zet een schildwacht voor het geweer aan den ingaug van hot bivak. Niemand mag het bivak langs een anderen dan den aan gegeven ingang uit- of ingaan. De bivakwacht wordt gecommandeerd door een onderofficier. Met opzicht tot de plaatsing en de consignes dor schildwachten, posten of vedetten, welke tot bewaking van het bivak uitgezet worden, zijn de regels, voor den voorpostendienst voor geschreven, geheel van toepassing. De stalwachten staan gedurende deu nacht onder toezicht van een korporaal, wiens dienst des avonds om 6 uur aanvangt en O O O

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 51