HET NIEUWE EXERCITIEREGLEMENT YOOR DE INFANTERIE. (Slot.) COMPAGNIES-SCHOOL. Zooals in den aanvang van dit opstel reeds werd opgemerkt, bevat deze school weinig nieuws en is zij, met weglating van liet gedeelte handelende over het gebruik van het geweer als stootwapen, in hoofd zaak gelijk aan de vroegere, waarvan de tweede afdeeling was vervallen bij de invoering der Tirailleurschool (A. O. 1879 N°. 25). De rijkdom aan vormen is niet grooter gewordeD, veeleer het omge keerde, want behalve het afschaffen van enkele waarschijnlijk nutteloos beschouwde - formatieveranderingen, ontbrak vroeger de beperkende bepaling, opgenomen in 18 van den G. v. h. O. Wel werd de vrijheid, om "aan het reglement iets toe te voegen, ook toen niet bepaald toegekend, maar ook niet verboden, en vrij algemeen bestond de opvatting, dat het reglement ook bewegingen toeliet, die, hoewel niet voorgeschreven, met den geest daarvan vereenigbaar waren. (1) Om een voorbeeld te noemenhoe dikwijls zag men uit den flankmarsch de colonne vormen, door afdeelingsgewijze met rotten te zwenken, en toch was die beweging niet reglementair. Mogelijk is het de bedoeling der ontwerpers niet dergelijke vrijheid te beperken, maar velen zullen dit toch uit die 18 lezen. Inleiding. Alcje.me.ene bepalingen. Het nut van de nieuwe voorschriften, voorko mende in de slot-alinea van 3, in 5 en 7, zal wel algemeen erkend worden. Het veranderen van guide van rechts in links zal (1) Deze opvatting is in het Nederlandsche exercitiereglement zelfs voorschrift geworden, zie C.-S., uitgave 1886, bldz. 2, laatste alinea.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 525