522 omkeert? op het W.-C°. moet reeds plaats hebben, wat in 35 voor den commandant der 2e sectie is voorgeschreven. 38 is in verband met 36 overbodig. Het herstellen der colonne 39) had meer in bijzonderheden aangegeven kunnen worden en eene afzonderlijke paragraaf kunnen uitmaken; de aanwijzingen (waarom niet bepaalde commando's?) van verschillende C.-C'1. zullen nog al eens uit elkander loopentoch kan slechts een enkele wijze de meest doelmatige zijndie voor te schrijven is geen noodelooze beperking van vrijheid. Bij de behandeling van de 3° afd. R.-S. werd reeds een enkele beschouwing gegeven over het nemen van dubbelen afstand 41). Door het gemis van eenige bepaling omtrent de grootte van den verkorten of verlengden pas kan er een aanmerkelijk verschil ont- ontstaan in den tijdduur, noodig voor het nemen van afstand of voor het opsluiten. Uit den pas marcheeren kon vroeger ook wel plaats hebben, maar was niet reglementair voorgeschrevendit is dus eene aanwinst. Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat alleen uit het opsluitend gelid van de voorste sectie een gegradueerde bestemd kan worden voor jalonneurs-dienst 42); het is zeer goed mogelijk, dat er toe vallig bij die voorste sectie geen opsluitend gelid is, maar bij de an dere sectiën wel. Trouwens de geheele zinsnede, waarin die bepa ling is opgenomen, is slordig gesteld. "Wanneer kan die jalonneur inrukken en waarheen begeeft hij zich dan? Yoor de eenvormigheid zou, in overeenstemming met het voorgestelde bij het veranderen van directie van eene uit de flank marcheerende afdeeling (R.-S. 3e. afd) ook hier 42 en 44) het commando kunnen luidenHoofd der colonne rechts (links). De slotzin van 42 is nieuw en doelmatigoverigens is alles geble ven als vroeger; zelfs is in 44 overgenomen, dat de C.-C'. aan de spil de grootte der passen, regelt, hoewel dit niet mogelijk is, want die passen hangen af van de grootte.der zwenkende afdeeling immers de guide van den uitzwenkenden vleugel marcheert met den gewonen pas, het overige volgt vanzelf. Het veranderen van directie eener gesloten colonne is eene moeie- lijke beweging, die dikwijls moet beoefend worden,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 531