528 Welke colonne men ook wil vormen, vlugheid van overgang moet altijd op den voorgrond staandit nu is niet overal in het oog gehouden. Bij de volgende Yoorbeeiden is voor de frontbreedte der sectie 18 pas en van het peloton 37 pas aangenomen. Om uit de flank in sectiën op te marcheeren zal aangenomen dat de voorste guide doormarcheert met passen van de halve lengte, zooals in het oude reglement was voorgeschreven de achterste guide ruim 18 seconden noodig hebben. Indien er evenwel met sectiën met rotten gezwonken wordt en daarna de wending uit de flank gemaakt, zal het vormen der colonne nog geen 15 seconden duren (uit den flankmarsch met verdubbelde rotten). Yoor het peloton worden die cijfers onder dezelfde omstandigheden bijna 38 en slechts 24 seconden. Het voordeel is dus beslist aan de zijde van het uitzwenken met rotten en deze wijze van colonne vorming ligt geheel in den geest van het reglementom uit de colonne den flankmarsch aan te nemen, is juist het omgekeerde zelfs reglementair voorgeschreven. Het samentrekken in sectiecolonne kan vlugger plaats hebben, indien tevens voor- of achterwaarts wordt afgemarcheerd; het kan op alle sectiën geschieden, zoowel bij eene stilstaande als marchee- rende compagnie. Op één der vleug elsectiën in open colonne. De benoemde sectie marcheert rechtuit of maakt rechtsomkeert, de overige sectiën nemen den flankmarsch aan en wenden andermaal uit de flank, wanneer zij hare plaats in colonne verkregen hebben. Op één der sectiën uit het midden in open colonne. De benoemde sectie marcheert rechtuit of maakt rechtsomkeert, de andere sectiën wenden uit de flank, de sectie, die met de benoemde tot één peloton behoort, volgt het eerst in colonne, daarna de beide overige, die zoolang zijn blijven staan of den pas gemarkeerd hebben. Om de gesloten colonne te vormen, geschiedt de beweging hetzelfde, met uitzondering, dat de benoemde sectie halt houdt na 18 pas ge marcheerd te hebben, de overige sluiten tot 6 pas op. In alle gevallen is de achterste sectie op hare plaats in colonne na 57 pas te hebben afgelegd. Geschiedt de samentrekking, zooals het reglement aaügeeft, dan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 537