BAJONETSCHEKMEN. De Algemecne Order N°. 74 van 1886 is een der gewichtigste orders voor het Leger, in de eerste plaats voor de Infanterie. Daarin toch wordt het schermen, waaraan jarenlang niet veel werd gedaan, opnieuw aan de orde gesteld en wordt de gymnastiek bij het leger ingevoerd, hetgeen men als iets geheel nieuws kan aanmerken, omdat tot op dien tijd van eigenlijk gymnastiek-onderwijs geen sprake was. De oefeningen in de vervallen Recrutenschool waren volstrekt niet geregeld en die in bijlage A van het „Voorschrift betreffende de „wapenen en de schietoefeningen" deugden niet, omdat geen rekening was gehouden met de ongeoefende krachten van kader en manschappen' Ongetwijfeld zal het Leger, en de Infanterie in het bijzonder, spoedig de vruchten plukken van de nieuwe regeling. Zonder de definitieve regeling te willen vooruitloopen, moet ik toch even wijzen op eene onregelmatigheid, welke had kunnen worden voor komen door bij de samenstelling der Recrutenschool rekening te houden met de Handleiding van Dampen, of omgekeerd door die Handleiding om te werken naar de letter der Recrutenschool. Zal de II0 afdeeling van Campen's Handleiding met vrucht worden beoefend, dan moeten eerst diens elementaire lessen zijn doorloopen, want de II0 afdeeling is de toepassing van het geleerde in de 1° af deeling. Waren nu de elementaire lessen in de Recrutenschool gelijk aan die in de Handleiding, dan was de zaak, ook al ging men niet verder dan men nu doet, in orde, want dan zou de Handleiding- als een vervolg op de Recrutenschool kunnen worden aangemerkt. Dit is nu echter niet het geval en het kan m. i. niet anders, of dit moet storend op het onderwijs werken. Zoo zal bijv. de man des morgens geoefend worden volgens de Recrutenschool en des namid dags volgens de Handleiding en zal dan op bijna gelijke commando's

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 53