45 geheel verschillende bewegingen moeten uitvoeren of dezelfde bewegin gen op verschillende commando's. Ik heb hier meer het oog op afgerichte manschappen, want bij recruten zal van het onderricht volgens de Handleiding nog wel niet veel komen. Dat neemt echter niet weg dat de recruten reeds eenigen tijd volgens de Recrutenschool zijn onderwezen als zij met de Hand leiding beginnen en het voor hen dan zooveel te lastiger zal zijn, om zich de voor hen vreemde bewogingen eigen te maken. Dat afgerichte man schappen ook in de elementaire bewegingen volgens de Recrutenschool moeten geoefend worden, zegt ons §10 der Inleiding Recrutenschool. De Recrutenschool zou m. i. moeten bevatten alles wat noodig was om den recruut geschikt te maken tot overgang in de II0 afdeeling der Handleiding. Dit was vroeger jaren ook het geval. De lessen van Siebenhaar (1) zijn, wat het geweer betreft, niets dan eene voortzetting van de elementaire lessen, destijds voorkomende in de Pelotonsschool en dat was ook, zooals het behoorde. Blijkbaar zijn bij de samenstelling der Recrutenschool kortheid en zakelijkheid op den voorgrond gesteld. Is dat in alle andere op zichten te prijzen, bij de bajonetvechtkunst is dat m. i. niet het geval. Juist ten gevolge van de armoedige behandeling dier lessen in de nu vervallen Compagniesschool, is de bajonetvechtkunst zoo in verval geraakt, hetgeen gemakkelijk is aan te toonen. Toen, ten gevolge van de invoering van het achterlaadgeweer, de reglementen moesten worden vervangen door andere, kwam ook de Pelotonsschool, waarin de elementaire lessen van de bajonet vechtkunst werden behandeld, te vervallen en werden die lessen, ge wijzigd en besnoeid, opgenomen in de Compagniesschool. Het gekste was, dat, nu de Pelotonsschool was vervallen en spoedig werd vergeten, ook de lessen verloren gingen, welke zoo juist geschikt waren als voorbereiding van de eigenlijke bajonetschermkunst, die nog altijd werd onderwezen volgens de lessen van Siebenhaar. Feitelijk hebben wij dus jarenlang niets gehad, waarnaar onderwijs kon worden gegeven. De lessen in de Compagniesschool waren niet voldoende en die van Siebenhaar berekend op de oude lessen uit de (1) Ik ben slechts in het bezit van de „Derde verbeterde druk. 1861", zoodat ik alleen daarnaar kan verwijzen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 54