544 Singels zouden na het gebruik moeten worden uitgespoeld en dan te drogen worden gehangen. Om gewaarborgd te zijn dat de singels dan bij het weder uitrukken volkomen droog zijn, moet men eiken ruiter voorzien van een stel reserve-singels. Het opvullen der poetszakken met stroo of een houten blokje, om het plat knikken er van te voorkomen, is in Nederland voorgeschre ven. Aanbevelenswaardig zou het zijn dit voorschrift in Indië ook toe te passen. Om verdere slijtage aan deze voorwerpen te vermijden, zou men ze van den zadel kunnen nemen en alleen daaraan bevestigen, wanneer in volle marschtenne wordt uitgerukt. Het rijden met poets zakken in alle diensten is toch, dunkt mij, zoo noodzakelijk niet. Yerder bestaat hier in Indië nog het voorschrift om de IJ. deelen van het harnaehement met koolteer en arak in te smeren. Dit ge schiedt doorgaans door de stukrijders zelve en heeft ten gevolge dat de gespen enz. steeds kleverig zijn en zwart afgeven. De koolteer droogt toch niet spoedig en daarom zou het wenschelijk zijn naar eene andere wijze van onderhoud der IJ. deelen om te zien. In Nederland is voorgeschreven dat die IJ. deelen, welke bij gebruik aan slijting onderhevig zijn, steeds blank worden gehouden. De andere IJ. deelen worden bestreken met schellakvernis en zwartsel (1), het geen door een vast daartoe geëmploijeerd persoon geschiedt. Wen schelijk zou het zijn dit voorschrift in Indië ook toe te passen, waar door dan de netheid van het harnaehement zou worden gebaat. Volgens de thans bestaande wijze van opzadelen (blz. 89 Stukrij- derschool) komt de deken altijd met hetzelfde gedeelte op het paard en onder den zadel te rusten, terwijl ook steeds hetzelfde gedeelte met de sabel in slijting komt. Vooral het gedeelte, dat met het paard in aanraking komt, heeft veel te lijden. Het gevolg van de bestaande wijze van vouwen is dat '/e gedeelte van de dekens spoedig is verteerd en versleten, terwijl de andere deelen dan nog zoo goed als nieuw zijn. Eén en ander ziet men duidelijk bij de bezichtiging van afgekeurde dekens. Voert men echter een wijze vau vouwen en opzadelen in, waarbij beurtelings elk vak van de deken gedurende twee maanden op het (1) Deze vernis droogt onmiddellijk hard en glanzend op. Men zou ook gevoegelijk voor het onderhoud dei: IJ. deelen asphaltveinis kunnen bezigen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 553