46 Pelotonsschool. Het kader, dat de oude en goede methode had be oefend, verminderde gestadig en eindelijk bepaalde zich dat tot enkelen, die hier en daar één a tweemaal 'sjaars ons aan de goede dagen van ouds herinnerden, bij gelegenheid van een assaut, waarvoor dan het personeel te voren werd gedresseerd. Is het nu te verwonderen dat de bajonetschermkunst hoe langer zoo meer op den achtergrond geraakte en dat daarmede het individueel weervermogen in gelijke mate achteruitging? Eindelijk, na jaren sukkelens, neemt de heer Campen de zaak ter hand en stelt eene handleiding samen, hierin gesteund door den sergeant Don en den korporaal Bannink van het korps Pupillen. Wij mogen ons dus weer verheugen in eene handleiding en wel in eene die goed is en op die van Siebenhaar dat voor heeft, dat zij ook de elementaire bewegingen bevat. Maar daarom is het ook te be treuren, dat de Recrutenschool de elementaire lessen niet geheel heeft overgenomen, zij het ook desnoods met de veranderde commando's Yele commando's zou ik liever hebben, zooals die in de Recruten school voorkomen. Zal do onderwijzer met vrucht aan een acht tal recruten onderwijs geven, dan moet het commando zoo zijn, dat het niet lean missen, of op het uitvoeringseommando moet, als door één schok gedreven, door allen tegelijk de verlangde beweging worden uitgevoerd. De toon van het commando moet daartoe flink en krachtig zijn, maar het commando moet zich ook tot eene flinke uitvoering eigenen. Daarom komt het mij het beste voor als uitvoeringscom mando te nemen voor de. bewegingen op de plaats„een" voor die, waarbij de recruut van plaats verandert: marsch In andere opzichten geef ik echter aan de Handleiding de voorkeur. Zoo mis ik o. a. in het Reglement de wending en den sprong rechts- en linksomkeert, om van de sprongen rechts en links, rechts- en linksom en de spildraaiing niet te spreken, welke desnoods zouden gemist kunnen worden. De uitwijkingen schijnen geheel overbodig te worden geacht. Misschien is men bij de samenstelling der lessen in de Recruten school uitgegaan van het idee, dat als de man rechts-en linksom kan maken, hij ook wel de wending rechts- en linksomkeert kan verrichten, als het er op aankomt, en dat de sprong rechts- en linksomkeert niet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 55