556 "VVaren dus de verliezen aan de eene zijde betrekkelijk gering, de winsten waren daarbij bevredigend, althans met het oog op de eischen die men door de formatie heeft gemeend te moeten stellen. De werving in Nederland, die gedurende 1885 in de eerste helft van 't jaar weinig had opgeleverd, maar in de tweede helft door rui mer bekendmaking met de voorwaarden van dienstneming veel beter ging, leverde in 't begin van 1886 weer minder op. In de tweede helft van 1886 werd echter door nog ruimer bekendmaking weder eene belangrijke verbetering waargenomen, zoodat totaal in dat jaar iu Nederland 2095 Europeanen werden aangeworven tegen 1661 in 1885. De grens van bekendmaking der voorwaarden zal nu wel niet meer voor verruiming vatbaar zijn; konden wij echter de jaar- lijksche suppletie uit Nederland maar op het jongst verkregen cijfer houden, dan was althans de gewone aanvulling verzekerd. Met de 206 in Indië aangeworven Europeanen krijgt men dan toch een totaal van 2300 man dat, met het oog op de bestaande formatiecijfers, zeer voldoende is onder de tegenwoordige omstandigheden; het gemiddeld verlies aan Europeanen over de laatste vijf jaren bereikte toch dat cijfer niet, het bleef nog beneden 2100 man. Onder de in Nederland aangenomenen bevonden zich 25°/0 vreem delingen. Wat de werving van Inlanders betreft, hieraan moesten verhoogde eischen worden gesteld, omdat men niet alleen de gewone verliezen (2303) moest aanvullen, maar bovendien nog 1675 Inlanders extra moest aanwerven ten behoeve der buitengewone formatieuitbreidingen, waarvan op blz. 551 hiervoor is gesproken. In de opvolgende kwartalen van 1886 werden aangeworven resp. 979, 445, 319 en 1070 In landers; in het tweede en derde kwartaal dus een betrekkelijk gering getal, waarvan de oorzaak door het Kol. Yerslag, en vermoedelijk wel terecht, hoofdzakelijk wordt toegeschreveu aan den rijstoogst, die zeer overvloedig uitviel. Het totaal van 2643 Inlanders, gedurende 1886 aangeworven, was dus lang niet voldoende om in de behoeften te voorzien en zoo had men dan ook opuit. December 1886 nog een belangrijk incompleet van ruim 1100 man. Daar evenwel in het eerste kwartaal van 1887 niet minder dan 1667 man zijn ver kregen, zal men dit incompleet vermoedelijk spoedig te boven zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 565