566 wapens dan ook niet ten kwade te duiden en was zij ook al eens een enkele maal als tactisch hulpwapen ingedeeld, dan nog liet men haar dikwijls, hetzij uit Trees van een gek figuur te maken, hetzij in de volle overtuiging dat zij buiten de grootere wegen toch niet te ge bruiken was, onaangewend. En om de cavalerie dan toch niet geheel werkeloos te laten en haar ook eenig deel aan de manoeuvres te geven, eindigde iedere manoeuvre, hoe ook de zaken op het oogenblik stonden, met een charge. De cavalerie, hoe zij ook het onnatuurlijke er van inzag, gaf hieraan gretig gehoor, in de hoop de andere wapens ook eens iets van haar optreden te laten zien. En had de charge plaats gehad, dan was ook de manoeuvre afgeloopen. Te recht was dan ook toen ter tijde ten opzichte van de charge der ca valerie de uitdrukking: „Jetzt kommt der schönste Moment der „Manoeuvre" spreekwoordelijk geworden. Als gevolg van de totale onbekendheid met haar tactisch gebruik trad zij nooit zelfstandig op. Altijd aan het hoofdwapen „de in fanterie" als het ware vastgeklonken, moest iedereen bij zulk eene aanwending van de ruiterij, wel het nuttelooze van het wapen inzien. In stede van vooraan, den weg voor de infanterie banend, te mar- cheeren, zag men haar dikwijls aan den staart ingedeeld, hetgeen ook al niet kwalijk was te nemen, van wege het denkbeeld, dat de ruiterij, buiten den weg niet te gebruiken, toch niet voor den veiligheidsdienst te bezigen was. Stootte de cavalerie, dan zat de infanterie haar zoo dicht op de hielen, dat voor deze een tijdige opmarsch tot de gevechtstelling' gewoonlijk onmogelijk bleek. Dat onder zulke om standigheden de jongere infanterieofficier zonder na te gaan, of de schuld al dan niet aan de ruiterij lag, de uitdrukking bezigde: „nu dan voorzie ik zelf maar liever in de veiligheid van mijn troep," laat zich begrijpen. Op deze wijze in verband met andere wapens gebruikt, was het de ruiterij onmogelijk te laten zien, wat zij wel kon presteeren en op welk een stoute wijze zij elk terrein gebruiken konde. Als een staaltje hoe de cavalerie bij groote manoeuvres gebruikt werd, dienen de volgende voorbeelden. Twee eskadrons, in garnizoen te Salatiga, krijgen de opdracht om op zekeren dag reeds vroeg in den morgen naar Bawen af te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 575