569 dat echter niet wegneemt, dat er nog veel tot hare verbetering te doen valt, om haar aan de eischen van een tactisch hulpwapen volkomen te doen beantwoorden. A tout seigneur, tout honneur, en daarom verdient de luitenant kolonel P. H. 7 on Boddien in de eerste plaats als de her vormer van het regiment genoemd te worden. In verschillende gar nizoenen verspreid, is het zijn voorganger, de luitenant-kolonel Perié geweest, die er steeds op aandrong om de nuttelooze detachementen op te heffen. En toén men die stem een gewillig oor verleende en kort daarop de cavalerie onder Yon Boddien grootendeels te Salatiga vereenigd was, ging deze onder niet gemakkelijke om standigheden onvermoeid door om aan het wapen èn door discipline, èn door oefening, èn door verbetering der wapenen, herziening der exercitie-reglementen, enz., het aanzien terug te geven, waaraan het in de eerste plaats zulk eene groote behoefte had. Bij zijn aftreden mocht hij dan ook de voldoening smaken, het regiment hervormd en de discipline gehandhaafd te zien, de achter- laadkarabijn te hebben ingevoerd en de zekerheid te hebben dat de invoering der nieuwe exercitie-reglementen niet lang meer zoude uitblijven. Ilooge eischen aan cavalerie-aanvoerders stellende, liet bij niets onbeproefd om de slechte elementen uit het wapen te ver wijderen, om zoodoende de oefeningen zoo hoog mogelijk op te voeren. Bij zijn vertrek uit Salatiga zag hij dan ook uit verschillende feiten de volle sympathie der meeste officieren verworven te hebben, terwijl zijn optreden eene dankbare herinnering heeft achtergelaten. Doch wij dwalen van ons chapiter af en komen terug op de ruiterij van den huidigen dag. Geheel geoefend volgens de denkbeelden van den nieuweren tijd, in het bezit van goede reglementen, geremonteerd met een terreinpaard bij uitnemendheid, geleid door officieren die het gewicht hunner taak begrijpen en die niets onbeproefd laten om de oefeningen zoo hoog mogelijk op te voeren, kon het wel niet anders, of ieder die buiten het wapen staat en den werkkring der cavalerie meer van nabij ziet, moest dien ommekeer in den gang van zaken opmerken. Ja, de oude sleur is gelukkig verdwenen. De eskadrons-comman dant wordt terecht door den tegenwoordigen regiments-commandant 1887, Dl. II. 37

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 578