48 - overbodigkan men hem niet zoo dicht nadereu, dan passe men den rechten stoot of den werpstoot toe. Hierbij mag niet over het hoofd gezien worden, dat men, bij mislukking van den stoot, bij den halven uitval terstond gereed is een sprong achterwaarts te doen, hetgeen bij den uitval niet het geval is. Eindelijk moet ik nog wijzen op het feit, dat men nu voor één en denzelfden stoot reeds drie verschillende commando's aantreft, nl. in de Recrutenschool „Uitval=Een"in de elementaire lessen van Campen „Rechte stootuit=Var'en in de 1° les, blz. 32 V'oorwaarts— „stoot." Waarom Rechte—stoot beter is dan het aloude Voorwaarts— stootbegrijp ik niet; met het geweer stoot men altijd voorwaarts en ook altijd recht, want als men in schuinsche richting moet stooten, draait men eenvoudig een weinig op den rechterhiel. Om tot de parades over te gaan, mis ik bij de rechtsche parade in de Recrutenschool de bepaling dat de loop rechts moet worden gebracht, hetgeen toch noodig is, zoowel om de vingers van den man als het ladehout niet te beschadigen. De kans dat de vizierkor rel zal worden afgeslagen is minder groot dan bij de lage parades. Met de lage parades in de Recrutenschool kan ik het volstrekt niet vinden. Behalve dat de positie zeer gedwongen is, is de man bij de laaglinksche parade volstrekt ongedekt, zoodat, wanneer hij zich laat verleiden door een schijnstoot laaglinks, hij van de tien keeren minstens acht keeren reddeloos verloren is, want de tegenpartij zal hem onmiddellijk een stoot in ,de borst toebrengen, waartegen hij met de kolf in de okselholte niets kan uitvoeren. Moge men uit de laag- rechtsche parade al spoedig tot eene andere kunnen overgaan, bij de laaglinksche parade is dit niet het geval, daarvoor staat de man veel te gedwongen en bovendien is hij genoodzaakt het bovenlijf nagenoeg in front te draaien, terwijl het front altijd zoo smal mogelijk moet worden gehouden. Daarbij komt nog dat men zich bij eene krachtige lage parade met de kolf een gevoeligen slag kan toebrengen in de okselholte of aan het bovenste gedeelte van den arm. Yeel beter zijn de lage parades in Campen's Handleiding. Daar is zoowel rechts als links het geheele lichaam gedekt en, mocht men zich al hebben laten verleiden door een schijnstoot laag

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 57