581 November 1887. December 1887. Januari 1888. Februari 1888. Maart 1888. April 1888. v/h op Hoe is men gekomen tot normaalcijfers voor de voeding van den soldaat A. A. Beekman, oud-Off. der Genie, leeraar Gymnasium te Zutfen. Genietroepen te velde. Jhr. C. A. van Sypesteyn. Het beleg en de overrompeling van Bergen Zoom in 1747. J. J. W. E. Verstege, gep. Lt. Kol. N. I. Leger. Een terugblik op Romeinseh en Franscb Algerië, als bijdrage ter vergelijking en beoordeeling van som mige handelingen en tijdperken uit onzen Atjeh-krijg. Dr. J. A. v. d. Stok, Off. v. Gez. 1 klasse. Krijgswetenschap ten opzichte van microscopische vijanden en hunne opsporing in de door hen inge nomen positiën volgens de voorschriften van Koch. Dr. F. J. van Leent, Dir. Off. van Gez. 1 kl. bij de Marine. De voorziening in de behoefte aan zuiver drink water voor Leger en Yloot in oorlogstijd. W. E. A. Wuppermann, Ritm. der Cavalerie. Ma noeuvres. Warmteberoerte. Naar aanleiding van eene in „de Revolver" onder bovenstaand opschrift voorkomende, aan Duitsche tijdschriften ontleende mededeeling, verzocht de redactie aan een Indisch officier van gezondheid na te willen gaan of ook voor Indië daaruit nuttige wenken waren te trekken. De volgende mededeeling werd daarop ontvangen: In het Deutsche Militar-arztliche Zeitschrift van 1885 en 1886 en in het Beiheft zum Militiir-Wochenblatt van 1887, 5C heft, bespreekt Dr. Hiller, Stabsarzt, de oorzaken en de gevolgen van de oververhitting van het lichaam bij militaire marschen. Misschien is het van eenig prac- tisch nut, vooral omdat bij militaire marschen geneeskundige hulp vaak ontbreekt, hier in 't kort het resultaat dezer studiën mede te deelen. De ware zonnesteek tengevolge van de inwerking der zonnestralen op

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 590