51 Naschrift. Zooals uit deu aanhef der Alg. Ord. N°. 74 van 1886 is op te maken, heeft de overtuiging van de dringende noodzakelijkheid tot meerdere oefening der Infanterie in het bajonetschermen er blijkbaar toe geleid, om over de bestaande verschillen tusschen de le afdee- üng van Campen's Handleiding en het 4e artikel der 3e afdeeling Recrutenschool voorloopig heen te stappen „in afwachting eener de- „finitieve regeling." Den belangstellenden in deze zaak kan worden medegedeeld, dat deze definitieve regeling tevens aanstonds is ter hand genomen en dat dezelfde commissie, die de overige infanteriereglementen opnieuw samenstelde, thans met het concept daartoe nagenoeg gereed is ge komen, zoodat een nieuw voorschrift binnen niet te langen tijd kan worden verwacht, waardoor de bestaande bezwaren ongetwijfeld zullen worden opgelost. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 60