DE AANVANKELIJKE RESULTATEN DER MAATSCHAPPIJ „ONDERLINGE HULP," Verslag over liet jaar 1886 (1), Bij circulaire van 8 Juli 1885 is het met de oprichting der Maat schappij Onderlinge Hulp''' beoogde doel, zoomede de wijze, waarop en de omstandigheden, onder welke de oprichting heeft plaats gehad, medegedeeld en mag in zoover kortheidshalve daarnaar verwezen worden. Van de Bestuursleden trad in den loop van het jaar af de heer F. Lucher, die, tot magazijnmeester gekozen, geen lid van het Bestuur kon blijven uitmaken; den 26en Mei 1886 overleed de heer H. L. De Haas. Zij werden respectievelijk vervangen door de heeren W. H. Staverman en E. Matiiijsen. In stede van den heer De Haas werd de functie van Secretaris aanvaard door den heer L. J. F. Timmermans. Tot administrateur werd gekozen de heer J. Milder en als geëm- ploijeerde de heer J. W. A. Kooijmans. In het kiezen van een onder administrateur is men nog niet geslaagd, omdat nog niemand zich heeft voorgedaan, wien de volle geschiktheid voor die betrekking kon worden toegekend. Tot magazijnmeester werd gekozen de heer F. Lucher, aan wien als assistent de heer J. L. Van der Schoor werd toegevoegd. Al spoedig bleek, dat voor den plaatselijken verkoop in het ma gazijn Europeesche tokobedienden noodig waren, waarom als zoodanig (1) Van het Bestuur der Maatschappij „Onderlinge Hulp" mocht de Redactie ont vangen een afschrift van het ingevolge artikel 42 der statuten opgemaakt verslag over het boekjaar 1886. Aangezien de Maatschappij hoofdzakelijk is opgericht ten behoeve van het officiers korps en de aandeelhouders voor het grootste deel officieren zijn, is dat verslag, dat een gedetailleerd overzicht geeft van den gang van zaken gedurende het vorige jaar, ten gerieve van belanghebbenden en belangstellenden hier in zijn geheel overgenomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 85