79 Tot toelichting dezer balans wordt het volgende medegedeeld: Het kapitaal bestaat uit de opbrengst der a pari verkochte aan deelbewijzen. Het bedioeg onder ultimo December f t'4100, alzoo de opbrengstvan 741 aandeelbewijzen 587 daarvan werden door contante stortingen in eens gefourneerd en 154 door middel van maandelijksche paijementen Men mag aannemen, dat alle aandeden in 1888 zullen zijn ge fourneerd. Zij vertegenwoordigen .dan f 100 000. In kas werd ontvangen eene som vanf 434594.89 en daarvan uitgegevenn 434432.655 zoodat onder ultimo December in kas blijft.. f 162235 De Deposito rekeningen. In de afdeeling A werd aangebracht eene som van f 101871.17 en voor verschuldigde rente op deze tekening te goed geschreven2307.52 te zamen f 104178.69 Van dit bedrag isƒ14700. afgeschreven en overgebracht op de kapi taal-rekening voor 147 daarvoor uitgege ven aandeelbewijzen; terwijl aan naar Europa vertrokken personen is terugbe- taald3550.11 f 18250.11 waardoor op deze rekening onder ultimo De cember beschikbaar blijft85928 58 In de afdeeling B werd aangebracht eene som van 53351.70 en voor rente te goed geschreven971 99 te zamen f 54323.69 Van deze som is700. afgeschreven, waarvoor 7 aaudeelen zijn uitgereikt, terwijl op verzoek is terug- betaald8951 52 9651.52 zoodat onder ultimo December beschikbaar bllJftf 44672.17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 88