INHOUD. De bouw der geconcentreerde postenlinie van Groot-Atjeh, I. His torisch Overzichtblz. Een belangrijk rechtskundig werk, ook voor militaire rechters;.. Een en ander over de Indische Cavalerie {vervolg en slot); Bajonetschermen Een woord tegen het Preanger-paard; Opmerkingen en denkbeelden over onze roeping en onzen werk kring, V. Antwoord aan D.; De aanvankelijke resultaten der Maatschappij „Onderlinge IIulp". Opleiding eener compagnie in den Velddienst. Methode van on derricht ten gebruike bij het Voorschrift op den Velddienst;.. Een „coup de main" tegen de Indische havenplaatsen; De Commissie van Proefneming en nog wat; Naar aanleiding van het artikel „Een en ander over de Indische Cavalerie"; De haak, eene nachtmerrie onzer infanterie; Journaal van den militairen commandant van Goegoe Malintang (24 Febr. t/m. 2 Maart 1841) Het ontstaan van den Padrie-oorlog; De formatie der Veld- en Bergbatterijen Een hulpmiddel bij den overgang van rivieren en ravijnen (XJit liet verslag der pract. oef. bij het Korps Genietroepen) Iets over onze tegenwoordige troepenpaarden en het Preanger- paard; De bouw der geconcentreerde postenlinie van Groot-Atjeh. II. Technisch overzicht met drie platen); Het nieuwe exercitie-reglement voor de Infanterie Het harnachement onzer bereden wapens; Deproeving van Nordenfelt-kanonnen voor Hederlandsch-Indië (XJit het Beknopt Overzicht der Proeven en Oefeningen hij de Ned. Artillerie) Eene bijdrage betreffende de oefening in het militair strafrecht;. Moet de sabel aan den zadel en de karabijn aan den ruiter be vestigd worden of omgekeerd? De mislukte aanval op den Marapalam in April 1823; (uit E. B. Ktelstra's Sumatra's Westkust van 1819—1825") Een en ander over den djihad en de oorlogsgebruiken der Mo hammedanen; Eene nieuwe landtorpedo (met eene schets); 1, 97 117, 200 193. 224. 249. 271. 275* 305, 397 325, 414 350, 444 362. 366. 372„ 433. 456. 463.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 8