86 - Ter sprake werden gebracht klachten over onvoldoende bediening in de toko en slechte confectie van kleedingstukken, waarop de Voorzitter, erkennende dat tot die klachten van tijd tot tijd aanleiding had bestaan, verslag deed van al de pogingen, tot verbetering in het werk gesteld, en van de vele moeielijkheden, met welke men, vooral ten opzichte der kleermakerij, te worstelen had. Aanvankelijk had men meteenter plaatse gevestigd kleermaker een contract gesloten, doch dit had tot groote teleurstellingen geleid, zoodat men later was overgegaan tot den aanmaak van kleederen in eigen beheer door eigen coupeurs. Thans was het tokopersoneel vermeerderd met een voor zoover be kend geschikt en geroutineerd persoon en werd voor eene behoorlijke werking der kleermakerij op den gewijzigden voet al het mogelijke gedaan, zoodat het Bestuur hoopte gaandeweg tot een bevredigenden toestand te geraken. Op eene vraag waarom geece succursalen werden opgericht, werd geantwoord dat eene poging in die richting geene bevredigende re sultaten had opgeleverd. Uit den aard der zaak moesten de prijzen der artikelen met de onvermijdelijke transport- en administratiekosten wor den bezwaard, ten gevolge waarvan op de groote plaatsen die prijzen te veel in het nadeel zouden komen bij die der uit de eerste hand importee- reude toko's, terwijl op de kleinere het debiet buiten verhouding gering was met betrekking tot den voorraad, die beschikbaar moest worden gehouden. In stede van succursalen wilde men zich daarom er toe bepalen, agenten aan te stellen, die de bestellingen zouden aannemen en bij de Maatschappij overbrengen, en verder de facturen ontvangen en bij de aanvragers bezorgen. Proeven met bezoldigde agenten in die richting genomen, hadden tot heden goede uitkomsten opgeleverd. Op som mige kleinere plaatsen hadden zich officieren belangeloos als agenten aangeboden, zeer ten grieve der bestellers. Met een bij acclamatie aangenomen voorstel, om het Bestuur dank te zeggen voor de wijze, waarop het zijne moeielijke en niet altijd even aangename taak had vervuld, werd de vergadering gesloten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 95