88 De eerste hulp by spoorwegongelukken. Voordracht in de Nederlandsche Vereeni- ging voor Spoor- en Tramwegen, door Dr. M. W. C. Gori; Amsterdam, De Roever- Kröber-Bakels, 1887. Met het oog op de groote ontwikkeling van het spoorwegverkeer en het dientengevolge toenemend voorkomen van ongelukken, betoogt Dr. Gori do wenschelijkheid dat de spoorwegmaatschappijen eenen ambulance dienst organiseeren, welke steeds tot het verleenen van onmiddellijke hulp beschikbaar is, in denzelfden geest als men bij den geneeskundigen dienst van het leger tot die hulp steeds gereed is. Hij wenscht daartoe op de knooppunten van spoorwegen doelmatig ingerichte wagens voor vervoer en eerste behandeling van gekwetsten te stationneeren, geoefend personeel te engageeren, dat zich op eerste aanvrage beschikbaar houdt, en de stations te doen voorzien van middelen tot het verleenen van eerste hulp. Het is te hopen, dat de menschlieveride voorstellen van Dr. Gori in de practijk verwezenlijkt zullen worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 97