voering wordt gegeven en van de middelen, die aangewend worden om het beheer der geldmiddelen te controleeren; cl. eene Handleiding bij de toepassing der Instructie voor het voeren der administratie bij korpsen en garnizoenen, waarin elke afdooling dier instructie, voor zooveel noodig, artikelsgewijze uitvoerig wordt toegelicht, en e. de officieele tekst der sub d bedoelde Instructie met daarbij be- hoorend Bijvoegsel, bijgewerkt tot en met de Algemeene order N°. 59 van 1889. Het tweede deel bestaat uitsluitend uit do modellen der verschillende registers en bescheiden, welke bij de toepassing der Korpsinstructie door de betrokken kwartiermeesters of administrateurs behooren te worden aan gehouden, opgemaakt en ingediend. De modellen zijn zoodanig ingevuld dat zij eene volledige administratie vormen over een geheel kwartaal en dus een helder overzicht geven van de wijze waarop de verschillende registers worden ingeschreven en de ver antwoordingsstukken worden opgemaakt, terwijl door het opnemen van résu- mé's op de gedurende het kwartaal gedane ontvangsten en uitgaven dui delijk wordt aangetoond, op welke wijze de gegevens voor het opmaken der driemaandelijksche geldelijke afrekening worden verkregen en hoe kwar tiermeester of administrateur zich de zekerheid kan verschaffen dat de in die afrekening voorkomende saldo's juist zijn. Hoewel, naar het ons voorkomt, vooral in het sub b hiervoren ge noemde overzicht verschillende toelichtingen zijn opgenomen, waarvan de wetenschap voor den kwartiermeester of garnizoens-administrateur niet wordt vereischt om zijne betrekking naar behooren te kunnen vervullen en de toelichtingen dus in eene handleiding als de hierbedoelde gevoe gelijk achterwege hadden kunnen blijven, heeft luitenant Yries met het schrijven dezer handleiding, welke blijkbaar met zorg en kennis van zaken is bewerkt, een zeer nuttig werk verricht, dat wij in veler handen wenschen. De prijs van het boekwerk, welke aanvankelijk was bepaald op f 4.50 per gebonden en f 3.50 per niet gebonden exemplaar, doch wegens eene minder juiste berekening door de uitgevers werd verhoogd tot respec tievelijk 5 en 4, is billijk gesteld, terwijl druk en papier vol doende kunnen worden genoemd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 105