99 -=* Proeven met den luchtballon van Godard. In het Belgische leger worden tegenwoordig proeven genomen met een door den luchtschipper Godard uitgevonden luchtballon voor militair gebruik. De ballon, welke een inhoud heeft van 3000 M3., wordt niet met gas, doch met verwarmde lucht gevuld, waartoe het gebruik van 3 a 4 KG. stroo voldoende is. Aangezien het verwarmingstoestel zóó is ingericht, dat het verbran dingsproces ook voortgezet kan worden, wanneer de ballon in de lucht zweeft, kan deze met zijn 2 man sterke bemanning zóó lang op een aan merkelijke hoogte blijven, totdat de aanwezige voorraad brandstof verteerd is, dat is 3 tot 4 uur. Is de ballon toegevouwen, dan kan hij zonder bezwaar door 10 man vervoerd worden. Door het ministerie van oorlog in Rusland is enkele dagen geleden eveneens een dergelijke luchtballon bij den uitvinder besteld geworden. (Ally. Mil. Zeitung14 Februari 1890.) Het wetsontwerp betreffende de uitbreiding van den Generalen Staf van het Fransche leger. Het volgende wordt nader bericht over het door den minister van oorlog De Freijcinet ingediende wetsontwerp tot uitbreiding van den Generalen Staf met 340 officieren. Elk officier, die de krijgsschool met het brevet voor den Generalen Staf verlaat, wordt onmiddellijk voor den tijd van 6 jaren aan den staf van het een of ander troepencommando toegevoegd, en doet gedurende de herfstoefeningen bij de andere wapens als het eigene dienst. Daarna worden deze officieren bij den Generalen Staf geplaatst, of wel zij keeren bij hun wapen terug. Tot nu toe bedroeg de Generale Staf van het Fransche leger 300 offi cieren; door het hangende wetsontwerp zal hij evenwel meer dan ver dubbeld worden. De sterkte van den Generalen Staf bedraagt Volgens de wet van 20 Maart 1880. Volgens het ont werp van wet. dus meer. Kolonels. 25 30 5 Luitenant-kolonels. 35 40 5 Majoors. 100 170 70 Kapiteins. 140 400 260 300 640 340

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 118