102 chicanemiddelen, welke dikwijls oubeteekenead voor geschoeide voetea de moedigsteu onder hen dwingt tot afdeinzenhet uiterst pijnlijke bij het marcheeren over gloeiend heete zandstrooken, plotse ling afgewisseld door lagunes, moerassen of steeuachtigen bodem, neemt men dit alles in aanmerking, dan was het, volgens rapporteur, aan geen twijfel onderhevig, of de algemeene invoering eener doel matige voetbekleediug is voor de Inlandsche militairen hoogst wen- schelijk te achten. Wel is waar kleefden den verstrekten schoenen gebreken aan, waardoor ze minder geschikt waren voor Inlanders, maar rapporteur twijfelde niet, of, indien deze weggenomen waren, zou de maatregel van grooten invloed zijn op de slagvaardigheid der troepen. Eeii der andere korpscommandanten noemde den maatregel een groote verbetering en verwachtte er veel goeds van, indien de In landsche militair aan het dragen van schoenen gewend werd, maar kon het niet goedkeuren, dat, zooals onderwerpelijk had plaats ge vonden, schoenen waren verstrekt aan militairen, op het oogenblik dat zij aan operation moesten deelnemen. Zoo ook oordeelde de derde der rapporteurs en, terwijl hij wees op de voordeeleu, aau schoeisel voor Inlandsche militairen verbonden met het oog op de meerdere slagvaardigheid van den troep, sprak hij de overtuiging uit, dat de enkelen, die hunne schoenen gedurende den tocht hadden weggesmeten, daartoe genoopt waren, omdat de hun verstrekte schoenen niet pasten. Voor het meerendeel waren Europcesch, voor een klein deel Austra lisch lederen schoenen verstrekt. Verwondering kan het dus niet baren, dat die schoenen, voor de Europeesche militairen bestemd, zich niet bijzonder eigenden voor de Inlanders. Algemeen was men dan ook van gevoelen, dat, terwijl de maatregel zelve zoo zeer aan beveling verdiende, de verstrekking van voor de Eur. militairen ge maakte schoenen afgekeurd moest worden. Aanbevolen werd een ander model schoenen te doen vervaardigen, meer in overeenstemming met de breedere voeten der Inlanders. De schoenen voor de Europeesche militairen waren voor de Inlanders te smal en bij oen voldoende wreefhoogte te lang. De gevolgen van het niet behoorlijk passen der schoenen bleven niet uit; voetverwondingeu voornamelijk ook door de stugheid van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 121