110 De rapporten luidden het een nog ongunstiger dan het andere daar evenwel die rapporten voor ons doel geen waarde hebben, zullen wij ze hier met stilzwijgen voorbijgaan, doch liever nagaan wat de in 1877 in Atjeh genomen proef met de verstrekking van schoenen aan Inlanders leert. De in de laatste jaren veld gewonnen hebbende meening, dat, ter verhooging van de slagvaardigheid der Inlandsche troepen, aan hen schoenen behooren te worden verstrekt, heeft den Militairen en Ci- vielen Bevelhebber te Atjeh in de in vorenstaande regelen behan delde quaestie voorloopig in het gelijk gesteld, zoodat thans dient nagegaan te worden, waaraan de gedeeltelijke mislukking der proef neming moet geweten worden. In sommige rapporten werd de reden daarvoor reeds aangegeven, nl. het niet passen der verstrekte schoe nen en de stugheid van het leder. Naar het voorkomt, kan men die meening gerust onderschrijven. Om de juistheid van dat beweren in te zien, is het slechts noodig, de vraag te beantwoordenaan welke eischen moet goed schoeisel voldoen Als eischen kan men stellen 1°. De schoen moet den vorm hebben van den voet; in den toe stand van rust daaromheen juist passen zonder te drukken of te knellen, daar anders de bloedsomloop ten deele gestremd of be- moeielijkt en de huid werking belemmerd wordt; voorts moet de schoen zich bij het in beweging zijn wijzigen naar de vormveran deringen, welke de voet alsdan ondergaat. Bij het loopen toch wordt de voet iets langer en breederde schoen moet dus die ver- komst hebben met onze Inlandsche compagnieën], welke met sandalen geschoeid waren. In No. 89 [25 September 1886] van het Bulletin de la reunion des officiersleest men daaromtrent onder het hoofd: Les tirailleurs tonlcinoiso. a. het navolgende: ,,Les sandales qui constituent la chaussure sont tres défectueuses pour les parties du Tonkin, oii le sol est plein de rochers, d'épines et de toutes herbes. ,,Elles occasionnent des blessures aux pieds, qui dégênèrent souvent en plaies an- namites et les rendent indisponibles pour deux ou trois mois. „En marche ils portent de jambières. Bon nombre d'entre eux preferent la chaussure fran^.aise a laquelle ils s'habituent peu a peu. „Plusieurs modèles de chaussure ont êtê étudiés et proposés, et a notre avis la meilleure serait une chaussure de toile en forme de bottines."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 129