Ill anderingen toelaten, wat bereikt wordt, primo door den schoen iets langer te nemen dan de lengte van den voet en secundo door voor de vervaardiging te bezigen een stof als leder, die in geringe mate elastisch is. 2°. De schoen moet den voet beschermen tegen uitwendige kwet suren, waarom het noodig is de schoenen te vervaardigen van stevig materiaal, dat zooveel mogelijk de gewenschte bescherming verleent. De voetzool is daarbij het meest aan verwonding blootgesteld, het bovendeel van den voet minder. Voor de zolen behoort daarom stevig en dik, alhoewel niet stijf leder gebezigd te worden en voor 't overige dunner, z. g. overleder, dat dus niet stug of hard mag zijn, maar bij het gaan zich moet kunnen buigen en uitzetten, zooals de voetbeweging dat eischt. Hard en stug leder veroorzaakt wrijving en kwetst de daarmede in aanraking komende deelen van den voet. Voor het bovendeel van den schoen wordt daarom ook stevig karl- doek gebezigd, dat alhoewel soupeler dan leder, niet zoo geschikt is voor bescherming tegen verwondingen en bovendien niet zulk weer standsvermogen heeft tegen slijting. Een nadeel van karldoek is overigens, dat, indien slechts een draad van het weefsel breekt of doorgesneden wordt bijv. bij het gaan door scherp gras of alang- alang dadelijk een gat ontstaat dat moeielijk, zoo niet onmogelijk te repareeren is. Schoeisel, dat aan de zooeven genoemde eischen voldoet, beschermt den voet niet alleen, maar geeft ook steun aan en vergemakkelijkt daardoor de voetbeweging. Bij schoenen behooren echter ook kousen en sokken. De wijze, waarop de verschillende deelen van den schoen aaneen gehecht zijnde onmogelijkheid om aan den schoen juist den gewenschten vorm te geven de omstandigheid, dat leder maar tot op zekere hoogte voldoende buigzaam en soupel kan zijn, maken het noodig tusschen den voet en het leder van den schoen een andere zachte stof te brengen, die de zooeven genoemde gebreken van deu schoen zooveel mogelijk neutra liseert. Met dat doel worden kousen of sokken,'t zij van wol't zij van katoen, gedragen. Wollen sokken zijn warmer dan katoenen, van daar dat alleen deze laatste zich voor de tropen aanbevelen. De

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 130