tie en meer dan eens schoenen van ander model en confectie, als de toen algemeen verstrekte, bij de troepen in beproeving gegeven, o. a. in Januari 1884 ter hoofdplaats Palembang. Eindelijk had men een aan alle billijke eischen voldoend model van schoeisel voor de Europeanen ontworpen en de daarmede genomen proeven hadden zeer bevredigende resultaten opgeleverd. Dientengevolge werd in de tweede helft van 1884 tot het Minis terie van Koloniën het verzoek gericht, om de uit Nederland afkomstige schoenen voor de Europeesche militairen van het Indisch leger in den vervolge te doen vervaardigen overeenkomstig het nieuw aangenomen model. De Minister meende aan dit verzoek niet dadelijk te moeten vol doen, maar in verband met de omstandigheid, dat destijds bij het Nederlandsche leger een nieuw schoeisel was ingevoerd, ter zake vooraf het gevoelen te moeten inwinnen o. a. van den kapitein-intendant, hoofd der keuringscommissie bij het centraal magazijn van kleeding en uitrusting te Amsterdam. Het gevolg van een en ander was, dat de Minister het raadzaam achtte, ook in Indië met het bij het Nederlandsche leger gebruikt wor dende schoeisel een proef te doen nemen, en werd in verband daar mede met een firma in Nederland een contract gesloten voor de leve ring van 4500 paar schoenen, machinaal Vervaardigd op leesten volgens het systeem Meijer-Weber. Deze schoenen werden in 't begin van 1886 iu Indië ontvangen en daarna in beproeving gegeven. Het resultaat der proefneming mocht alleszins gunstig genoemd worden, zoodat sedert geleidelijk is voort gegaan met het uit Nederland uitzenden van het evenbedoelde schoeisel. Wat men onder machinaal vervaardigd schoeisel te verstaan heeft, is duidelijk; daar waar bij de fabricage van het gewone schoeisel, als het aaneenverbindsn der zolen met het overleer, het aanzetten der hakken enz. gebruik gemaakt wordt van handenarbeid, bezigt men voor 't ma chinale schoeisel machines. In hoofdzaak bestaat dan ook tusschen beide soorten van schoenen geen wezenlijk verschil, behoudens in ondergeschikte punten, die een noodzakelijk gevolg zijn van het ge bruik van machines, maar die hier, als niets ter zake doende, met stilzwijgen voorbijgegaan kunnen worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 132