127 Leeslengtelijn ed. Lengte der lijnen in mM. cd. ef. f9- hg. 24 27 100 12 80 25 28 100 13 82.5 26 29 105 15 85 27 30 110 16 87.5 28 31 110 17 90 Het maken dei' leesten was echter geen gemakkelijke taak. In Europa zijn daarvoor speciaal fabrieken ingericht, die men in Indië tevergeefs zoekt. Wel is waar kan men de leesten naar op te geven afmetingen in Europa bestellen, maar daarmede gaat niet alleen veel tijd verloren, doch men loopt bovendien gevaar, dat de leesten, alhoe wel van de gewenschte afmetingen, niettemin niet den gewenschten vorm hebben. Het was dus zaak de leesten hier ter plaatse en onder behoorlijk toezicht te doen maken. Niemand was daarvoor echter te vinden, zoodat de Heer Boussel besloot zelf de handen aan het werk te slaan en te trachten de lees ten te maken. Djati-hout kwam voor het doel niet geschikt voor. Het herhaal delijk in het hout inslaan van spijkers maakt dat dit spoedig splin tert, waardoor de leest na korten tijd onbruikbaar wordt. Het was dus noodig een houtsoort te bezigen, die bij genoegzame hardheid zoodanige structuur bezit, dat het herhaaldelijk inslaan vaa spijkers geen scheuren of splinters veroorzaakt. Een vrij goede houtsoort meende men gevonden te hebben in het wali koekoen. De ondervinding daarmede opgedaan was echter verre van bevre digend. Wel splinterde het hout niet, maar het kreeg kleine scheu ren, zoodat onder het bewerken der schoenen, en het flink hameren, meermalen een leest middendoor brak en dus onbruikbaar werd. De met een andere houtsoort, bientaus (N°. 1184 van FileVs Plantenkundig woordenboek), genomen proef voldeed iets beter Ongetwijfeld is in den Indischen Archipel wel een houtsoort te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 146