132 administratieboek, terwijl bij overplaatsing op de extracteD administratie- boek behoort aangeteekend te worden: „is in het bezit van... paar proefschoenen en vanpaar sokken'' de reparatiën aan de schoenen komen ten laste van den lande; gedurende de proef mogen de eventueel vroeger op genees kundig certificaat aan de Inlandsche militairen verstrekte schoenen niet worden gedragen aan de Inlandsche militairen, in het bezit van proefschoenen, zullen ook blanklinnen slobkousen in bruikleen worden gegeven de proef moet overigens met beleid worden genomen en de man schappen geleidelijk in het dragen van schoenen geoefend worden er behoort streng op te worden toegezien, dat de voetbekleeding zooveel mogelijk wordt gedragen. Wijders werd bepaald, dat de betrokken korpscommandanten op den len April 1891 (1) omtrent de proefneming rapport zullen uitbrengen en daarbij onder uiteenzetting van de wijze, waarop de proef genomen is, behalve over den maatregel in algemeenen zin, in beschouwingen zullen treden over de doelmatigheid van het in beproeving gegeven model; of de plaatsing van de contrefort aan den buitenkant der lederen schoenen voldoetaan welke soort van schoenen de lederen of de zeildoeksche de voorkeur moet worden gegevenof het dra gen van sokken bij de schoenen al dan niet en waarom aanbe veling verdient; hoedanig bij invoering van schoenen en sokken voor Inlanders de verstrekkingen geregeld behooren te worden en voorts over alles wat hen ter zake nuttig en noodig voorkomt. Alvorens te eindigen, een enkel woord naar aanleiding van hetgeen (1) Blijkens de dispositiën van het Dep. van Oorlog1, dd. 21 Juni 1890, Ve Afd. 3e Bureau», No's. 1211/c, 1212/c en 1213/c, is met wijziging van de vroegere regeling bepaald dat, zoodra door de betrokken korpscommandanten een in alle opzichten ge vestigde opinie zal zijn verkregen omtrent de al of niet wenschelijkheid der defini tieve invoering van de bij de Inl. en Amb. militairen in beproeving gegeven schoenen en sokken, het desbetreffende rapport al dadelijk dus niet op 1 April 1891 kan worden uitgebracht en ingediend. Met de verstrekking van schoenen en sokken kan echter tot het primitief vastge stelde tijdstip worden voortgegaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 151