136 Een ander bezwaar is echter dat in Indië op 't oogenblik niet zulk stevig zoollede te krijgen is, als wel gewenscht is voor de vervaardi ging van militair schoeisel. Doch dit bezwaar is evenmin onoverkome lijk. Gaandeweg zal de reeds hier en daar gedreven wordende leer looiers-industrie zich ontwikkelen en 't lijdt o. i. geen twijfel, of indien langzamerhand en op oordeelkundige wijze steeds hooger eischen aan het product gesteld worden, zal in Indië mettertijd leder van minstens even goede kwaliteit, als het Europeesche geleverd kunnen worden. En waarom zouden de huiden, die nu voor een deel uitgevoerd worden naar de buitenlandsche looierijen, niet evengoed hier verwerkt kunnen worden Het looiersbedrijf eischt wel is waar een zorgzame behandeling van de grondstof zoomede een betrekkelijk groot kapitaal, maar overigens betrekkelijk weinig vakkennis, zoodat ook hier weder zich alle bezwaren voor een goed deel oplossen in een dubbeltjes-quaestie. Wellicht zal men ons doen opmerken, dat dit juist de hoofdquaestie is, en ons tegenvoeren, dat de prijs, waarvoor de schoenen thans geleverd zijn, te hoog is om te verwachten, dat een in Indië te verkrij gen product ooit goedkooper zal zijn, dan hetgeen uit Nederland komt. Wij erkennen, dat de aangemaakte proefschoenen betrekkelijk duur zijn, want voor de lederen schoenen wordt f 6 per paar voor de eerste 700 en f 5.50 per paar voor de volgende 700 betaald, terwijl de zeildoeksche berekend zijn tegen f 4.05 per paar, maar ontkennen, dat mettertijd niet veel billijker prijzen zullen te bedingen zijn. Men mag toch niet over 't hoofd zien, dat de onderwerpelijke schoenen nagenoeg geheel uit de hand zijn vervaardigd en dat, bij het gebruik van machines, niet alleen veel aan arbeidsloonen be spaard, maar ook een geringer verbruik van materialen verkregen wordt. Deze beide factoren, gevoegd bij de omstandigheid, dat een voortbrenging in 't groot steeds goedkooper kan plaats hebben, dan een productie op kleiner schaal, doen 't niet twijfelachtig zijn, of'tis mogelijk hier schoenen te fabriceeren minstens voor denzelfden prijs, waarop de thans uit Europa gezondene komen te staan. Mocht dus te eeniger tijd de thans genomen wordende proef leiden tot de invoering van schoeisel voor alle Inlandsche militairen, zoo hopen wij, dat dan tevens besloten moge worden, de daarvoor noodige schoenen in Indië te doen aanmaken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 155