140 alles, wat tot het transportwezen behoort, toelaten en het mogelijk maken zich een oordeel over den actueelen toestand te vormen. Het beste is dus dat voorstel op den voet te volgen. In tien hoofdstukken gesplitst, worden daarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandel^.:_ I. Overzicht van het stelsel. II. Grondslagen en algemeene beginselen. III. Troepentrein. IY. Depots met onderhebbende detachementen. Y. Formatie op voet van vrede en op voet van oorlog. VI. Drijvers en bedienden. VII. Kosten van het stelsel. VIII. Tabellen, aangevende de territoriale indeeling en de formatie van den trein. IX. Ziekenvervoer. X. Uitgaven in eens. Kort samengevat, kan als overzicht van het stelsel het volgende gelden Het stelsel voorziet de troepen, langs de verschillende grenzen in garnizoen, en bovendien zekere troepengedeelten, die steeds gereed moeten zijn om onmiddellijk te worden gemobiliseerd, om plaatselijk of elders te kunnen optreden, van de helft van den benoodigden trein overeenkomstig het vastgestelde tarief. De gezamenlijke sterkte dei- troepenmacht, welke op dien voet haren trein steeds bij den troep ingedeeld heeft, bedraagt 9i- regimenten Europeesche infanterie j 36 Inlandsche I Hf cavalerie 46130 combattanten; 15£ veld-en bergbatterijen1 6 compagnieën sappeurs en beschikt over een trein van; 152 olifanten, 2052 kameelen, w. o. 10-i reserve, o 6091 muildieren, w. o. 5tU 423 karren voor één trekdier, 18 sirdars (hoofdmandoorsP), 36 mates (mandoors P 924 koelies jaarlijks kostende 1.352.076 roepijen. 0

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 159