144 Op drie punten valt hierbij in het bijzonder te letten, nl. op het gebruik en de verdeeling van de verschillende transportmiddelen, op de wijze van berekening van den voor de bepaalde troepensterkte bij mobilisatie beschikbaren trein en op de wijze waarop de uitbreiding der depots bij mobilisatie zal worden bewerkstelligd. Bij den troepentrein en de parken in de depots zijn ingedeeld olifanten, kameelen, muildieren, draagossen, karren voor één paard en karren voor twee paarden, met eenige vaartuigen en koelies op enkele plaatsen. De olifanten zijn voornamelijk ingedeeld in die garnizoenen, waar hunne diensten het meest gevorderd worden en alwaar tevens het voor hen benoodigde voedsel gemakkelijk verkrijgbaar en goedkoop is, nl, in de garnizoenen van Burma, op de oostelijke grens en Oudh. Maar daar olifanten niet per spoor kunnen vervoerd worden, mag men op hen voor den trein van een troepenmacht, bestemd voor krijgsverrichtingen op een grooten afstand, niet rekenen, Kameelen zijn hoofdzakelijk ingedeeld in de garnizoenen en depots in Sind, de Punjaub en de noordwestelijke provincies van Bengalen, zijnde de streken, waar zij voornamelijk voorkomen en zulks met het doel om zooveel mogelijk de verschillende soorten van lastdieren te gebruiken in streken, waar zij het best tieren en het meeste nut er van te verwachten is. Zij kunnen, hoewel niet zonder moeite, per spoor vervoerd wordenmaar daar zij buiten het voor hen passende klimaat zeer veel zorg vereischen en gevoelig zijn voor allerlei invloeden, is op hen niet gerekend bij de mobiliseering van troepen voor een overzeesche of ver verwijderde expeditie. Muildieren zijn in grooten getale ingedeeld bij de troepen langs de grenzen alsmede in de Punjaub, uit welke streek zij hoofdzakelijk worden verkregen. Zij zijn de beste, taaiste en snelste lastdieren van geheel Indië en in elk klimaat bruikbaar. Draagossen zijn alleen ingedeeld in die streken, waarvoor zij bijzon der geëigend zijn; zij dragen evenveel als muildieren, maar bewegen zich langzamer dan deze. In tijd van nood kan men er echter altijd zeker van zijn gemakkelijk duizende draagossen te kunnen koopen, wat met muildieren niet het geval is, daar de aankoop moeielijk meer kan opleveren dan voor de remonteering reeds benoodigd is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 163