158 Zooals men ziet, werden de oefeningen besloten met het vuren uit het veldgeschut; ook daarin schijnt de Nederlandsche vesting artillerist geen vreemdeling te mogen wezen. Voor dat vuur werden de schietregels van de bereden artillerie gevolgd, welke zeer kort geleden nog eenige wijzigingen hebben on dergaan, voornamelijk betrekking hebbende op het normale interval van het granaatkartetsschot. Het was namelijk gebleken, dat het voor de uitwerking voordeeliger zou zijn, dit iets kleiner te nemen. Hiermede waren dus de schietoefeningen, welke ik heb bijge woond, afgeloopeu. Laat mij nog zeggen, dat de officier, die ze zelf gaat medemaken, nog heel wat meer te zien en te leeren kan en zal krijgen, dan ik in bovenstaande regelen aangaf. Wat ik nog zou kunnen meedeelen omtrent de jongste toepassin gen en uitvindingen op technisch en tactisch gebied of in het alge meen omtrent het standpunt, door do Nederlandsche artillerie op dit oogenblik ingenomen, daarvan kan de belangstellende zich zeer goed op de hoogte stellen door de jongste jaargangen van het Beknopt Overzicht der proeven en oefeningen, welke bij de Nederlandsche artillerie hebben plaats gehad, en tal van handleidingen, voorschrif ten, tijdschriftartikels, al welke geschriften ook in Indië met eenige grootere of kleinere moeite te bekomen zijn. Niets wat minder in mijne bedoeling ligt, dan hier in herhalingen te gaan treden van wat men ook elders zou kunnen vinden. Maar de zaken door eigen aanschouwing zien, dan wel ze te leeren kennen door geschriften, daartusschen bestaat een groot verschil, en daarom zal hij, die uit de verte gadegeslagen heeft, wat in de laatste jaren bij de Nederlandsche artillerie op verschillend gebied is tot stand gekomen, zeker niet minder van een bezoek aan de schietschool te Oldenbroek profiteereu, dan een ander, die dit heeft nagelaten. De vermelding van eene enkele noviteit vinde hier nog eeue plaats. Een ieder heeft kennis genomen van de onderscheidene opstellen in de jongste jaargangen onzer militaire periodieken over de brisante springladingen in de projectielen; hoe men in de onderstelling ver keert, dat de invoering daarvan eene geheele omkeering zal brengen in de wijze van aanvallen van vestingen en in de inrichting van de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 177