16R stukken van de rekenkunde op te lossen, welke de leerling daar tot een behoorlijk einde brengt. Kaarten van Nederland en van onzen Archipel zijn daar aan wezig, om het aanschouwelijk onderwijs tot zijn recht te brengen, terwijl er evenmin ontbreken het dagelijksch benoodigd schoolmateriaal. Een gewezen kweekeling van de Inlandsche school geeft daar onderricht, en de hoogste klasse gaat in den regel in het rekenen zoover, dat zij behoorlijk de gewone en tiendeelige breuken in al lerlei saamgesteldeu vorm weet op te lossen. Het Legioen bezit behalve een eigen muziekkorps van 18 mili tairen, een vaandel van onzen geëerbiedigden Koning, dat, op Ko- nings verjaardag 1873 door den toenmaligen afdeelingscomman- dant, den generaal-majoor Verspijck, plechtig uitgereikt, door het korps op hooge waarde wordt geschat. Het vaandel is gelijk aan dat van het leger, met uitzondering dat de vaandelstok niet eindigt met den vergulden Leeuw, doch met een vergulde piek. In het zijden doek staan aan weerszijden geborduurd in het Hollandsch en in het Javaansch de woorden: Vaandel van het Legioen van Pakoe Alarn Ten slotte nog de aanteekening, dat al het kader behoorlijk Maleisch verstaat en spreekt, eene bijzonderheid, welke het Legioen des te geschikter maakt om vereenigd met een troep van het leger zoo noodig door een Europeesch officier te worden gecommandeerd. DjokdjokartaMei 1890. J. A. Yink, luitenan t- kolonel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 187