171 Bij het verlaten van Pounégui voerde de colonne zes dagen levens middelen met zich; nl. 4 bij de menschen en de paarden en muildieren en 2 in den administratietrein. Intusschen brachten de inlichtingen van de vooruitgezonden spionnen nog geen nieuws omtrent den Marabout. Het land was verlaten de dorpen, die men tot nu toe was doorgetrokken, waren door de bewoners verla ten. Het struikgewas werd al dichter en dichter. De verkennings- en de voorpostendienst werden met eene uiterste gestrengheid verricht. Een der lieden van Saada-Amady berichtte ons, dat het dorp Soutouta, het voornaam ste van de landstreek Tiali,diede heerschappij van Mahmadou-Lamine erkend had, onbezet was. Een te Koussan ontvangen brief van de 2e colonne, bracht mij in kennis met de moeilijkheden, ondervonden bij het overtrek ken van de Falémé nabij Bontou, en met de noodzakelijkheid, om zich naar Farabanna te begeven, waar volgens aanwijzingen een betere doorwaad- bai'e plaats moest zijn. Een tweede te Ivaparta ontvangen brief deelde mij mede, dat de commandant Yallière ook bij Farabanna van den overtocht had moeten afzien en zijn marsch naar Sansanding moest vervolgen Door dit oponthoud in den opmarsch van de 2e colonne werd ik ge noodzaakt de oorspronkelijk gegeven orders te wijzigen en onze aankomst te Dianna een dag te vertragen. Ik belastte drie olifantenjagers uit de streek, om langs verschillende richtingen aan den commandant Yallière den brief te brengen, waarbij ik hem met deze verandering in kennis stelde. De inlichtingen, bij den kapitein Robert, die reeds vroeger den overtocht bij Sansanding verricht had, ingewonnen, deden mij bovendien gelooven dat hier eene goede doorwaadbare plaats voor de 2e colonne zou worden gevonden. Ik stelde daarom den marsch voor de twee colonnes vast, zooals hieronder volgt. DATUMS. le Colonne. 2e Colonne. 20 December 21 22 23 24 25 Pounégui Kaparta. Soutouta. Kéravané Pétéboki Dianna Sansanding (link. oever) Goulanga Dalafine Niossonko Sanoundè Dianna

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 190