172 De door mij gegeven orders waren dringend, opdat de colonnes hare gevechtspositiën ten Westen en Zuiden van Dianna in den morgen van 25 December zouden kunnen innemen. Den 23«» verliet de 1« colonne het bivouak van Kaparta. De stroom van dezen naam, die een zijtak is van de Niériko, de voor naamste zijrivier van de Gambia, was door de sectie genie voor den overtocht der artillerie geschikt gemaakt. Om den overtocht gemakke lijker te maken, werden op beide oevers vuren ontstoken, die den weg verlichtten. Te rekenen van dezen dag werden met het oog op de nabijheid van den vijand alle signalen in het kamp achterwege gelaten. De voorhoede komt 's morgens om 8 uur 45 min. in het gezicht van den plas van Soutouta. De plas met steile oevers en een modderigen bodem heeft een diepte van 1 Meterhet daarstellen van een brug is noodig voor den overtocht der colonne. De cavalerie der hulptroepen en het gros van de spahis houden halt, terwijl de spits spoedig rechts en links de oevers verkent. De eerste ruiters, die den overtocht willen onder nemen, zien hunne paarden onder zich in het slijk verzinken en neer vallen. Twee ruiters van de hulptroepen gaan, op den anderen oever aangekomen, het dorp verkennen, dat ongeveer een kilometer verder ligt. Zij komen in galop terug en melden, dat Soutouta bezet is, dus juist in strijd met de vroegere inlichtingen. De geheele cavalerie der hulptroepen en de spahis stijgen af en trekken den plas over. Ik zend om de cavalerie te steunen ook de 3e comp. tirailleurs en geef bevel aan de sectie van 80 mM., zich gereed te hou den bij de eerste waarschuwing eveneens in de linie te komen. De voorhoede begeeft zich, na den plas te zijn overgetrokken, voor waarts door het dichte, hooge gras uit het dorp worden enkele schoten gelost, die twee man licht kwetsen, maar de cavalerie omringt de sagné in galop, terwijl de tirailleurs eenige salvo's afgeven op negerhuttende overblufte verdedigers wachten de komst van onze ruiters niet af en vluchten in het bosch. De bosschen zijn zoo dicht, dat zij slechts een dozijn vluchtelingen kunnen gevangen nemen, die als slaaf door den Marabout te Soutouta achtergelaten zijn om de granen in te oogsten, die nog niet bijeen verzameld waren. Gedurende dezen tijd is er een brug over den plas geslagen en neemt de colonne haar bivouakvorm in carré aan op den rechteroever. De gevangenen verschaffen eenige inlichtingen. Volgens hen is de Marabout bekend met den marsch van de 2e colonne, die hij met alle

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 191