- 173 macht wilde aangrijpen, doch niet bekend met dien van de le colonne. Ik zond een nieuwen brief aan den commandant Yallière alsmede eene versterking van 15 ruiters en 100 man voetvolk der hulp troepen van Bontou. Ik bekrachtigde, dat het operatiefront der beide colonnes op den 24en December Sanoundi Pétéboki zou zijn en deelde hem mede dat de le colonne den volgenden dag te Soutiou Omar Ciré zou overnachten. Intusschen ontdeed ik de le colonne van haar administratietrein, door de reserve-vivres van den man en de dieren te completeeren en de rest te laden op de hoofden van 80 dragers, uit de lieden van Bontou genomen. De trein kreeg den last naar Pounégui terug te keeren, zich daar opnieuw van eene lading vivres te voorzien, ten einde op het eerste bevel de beide colonnes te komen appro vian- deeren. Den 23en December brengt de le colonne den dag door in het pas sedert den morgen verlaten dorp Gangaliel. Eene verkenning wordt uit gezonden, om water te zoeken, en keert terug met het bericht, dat de colonne tot Soutiou Omar Ciré kan doormarcheeren. Om 4 uur wordt het bivouak van Gangaliel opgebroken en het nachtverblijf op de be paalde plaats opgeslagen. Gedurende haren marsch ziet de colonne op grooten afstand groote vuren ontsteken, die volgens de gidsen ten doel hebben onze nadering te melden. Alvorens Gangaliel te verlaten, richtte ik een nieuwen brief aan den commandant Yallière om de gegeven bevelen nogmaals te bekrachtigen. In vijandelijk land kan men niet genoeg voorzorgs maatregelen nemen, om de goede bezorging van berichten te verzekeren. Den 24en December herneemt de colonne haren marsch naar Pétéboki, om de zwenkende beweging te verrichten, die haar bewesten de tata van Dianna moet brengen. De streek wordt meer en meer boschrijkde voetpaden zijn minder en minder herkenbaar. De gidsen zijn onzeker. De bedreigingen jagen hun schrik aan en schijnen al hunne herinne ringen weg te nemen. Op het oogenblik, dat Soutiou Sega wordt voor bijgetrokken, verliezen zij den wegde cavalerie is op het punt van op verkenning uit te gaan, daar doet het kanon zich duidelijk in het Oosten hooren. Wetende, dat het in de bedoelingen van den Marabout lag om de 2e colonne met kracht aan te vallen en bovendien gehoorzamende aan het welbekende militaire beginsel, gaf ik last om recht op het kanon vuur aan te marcheeren. De spahis en de cavalerie der hulptroepen, geleid door den kapitein Fortin, die verbonden was aan den Generalen Staf van de colonne, vertrekken vooruit met den last om gegevens om-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 192