GESCHUT. De wedijver der natiën om de superioriteit in hare bewapening heeft na eiken oorlog en zelfs na elke groote vredesmanoeuvre den stoot gegeven tot meerdere volmaking der weermiddelen. Rechtstreeks kwam die beweging ten goede aan de techniek, gelijk de immer voortschrijdende artillerie-wetenschap getuigen kan; veel, zeer veel dankt de artillerist daarbij aan den teehnischen ingenieur, 't Zou de vraag zijn of, zonder den machtigen steun van de burger industrie, de artillerie zoo zeker en zoo snel zou voldaan hebben aan den hoogen eisch, waaraan zij thans voldoet, nl.den aanvaller den aanval mogelijk te maken, den verdediger intact te houden, totdat de aanvaller zich heeft moe gestreden, den oorlog te bekorten door werkzame middelen en de overwinning te brengen aan die zijde, welke zich in vredestijd het best heeft voorbereid. De natie, die hare zelfstandigheid lief heeft, houdt zich op de hoogte van wat in het buitenland gewrocht wordt, en zorgt dat zij gereed is om den overmoedigen indringer met minstens gelijke wapens te bestrijden. Wat is in het. laatste tiental jaren op het gebied der geschut- constructie omgegaan Ons doel is, deze vraag kort te beantwoorden. Allereerst trekt onze aandacht de scherpe scheiding, die tusschen Das Pulvergeschütz "war zur Zeit des 15en .Tahrhunderts bereits 200 Jahre auf der Welt, aber es hatte eine lange, schwaohliehe Kind- heit; die Welt glaubte noch nicht recht daran, dasz es berufen sei, in der Kriegskunst Epoche zu machen und das Mittelalter von der neuen Zeit zu scheideninsbesondere auch das Prin- cip der alten Stadtebefestigung zu entthronen. (Gren. Von Loeffler: „TJlm".)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 199