187 bracht en door middel van twee halve ringen vastgehouden. Ten slotte wordt een stalen buisje achter do wig in het laadgat geschroefd. De ziel van den 8,7 cM. der lichte veld- en van den 8,7 cM. der rijdende artillerie is bij deze constructie ingericht als bij de Duitsche veldartillerie. De stalen 15 cM. is evenzoo volgens Ivrupp'ingericht hetzelfde is met succes toegepast op den 9, 11, 23 en 28 cM. Aan Oostenrijk komt het vaderschap van het denkbeeld toe, om de ertsen uit den eigen bodem te benutten voor het gieten van goede kanons; de vinding van Uchatius is bij ons volk te goed bekend om er laDg bij te mogen stilstaansedert lang giet onze marine zelve hare staalbronzen kanonnen van 7,5 cM. A., en op 1 November 1889 beschikte de Nederlandsche artillerie, onder meer, over 128 staalbronzen kanonnen van 15 cM. compleet. Vermelden we daarom alleen, als bier ter zake dienende, dat ook staalbronzen geschut met voordeel kan worden getubeerdten bewijze diene de Oostenrijksche staalbronzen 15 cM., die 6°/0 tin bevat, doch wieus kamer met harder brons van 3,5°/0 tin is gevoerd. Na de canons a ame amovible trekt eene andere constructie onze aandacht, namelijk die der verdeelbare kanons (zerlegbare of zusam- menschraubbare Rohre, canons démontables, schroefkanons). Zij zijn vervaardigd in Frankrijk (8 cM.), in Rusland (20,3 en 22,5 cM.), in Oostenrijk (6,6 cM.), in Engeland (6,35 en 6,2 cM.) en bij Krupp (6,5 cM.). De lezer ziet, dat deze constructie is toegepast op de meest uit- eenloopende kaiibers, wat zich gereedelijk verklaart als men bedenkt, dat bij alle geschutsoorten (kustkanons wellicht uitgesloten) tot nu toe de eisch der beweegbaarheid de goede uitwerking hardnekkig in den weg stond. Het verdeelbaar geschut, bestemd om deze tegen strijdige eischen met elkander te verzoenen, is dus alleszins onze aandacht waard. De Engelsche overste Le Mesurier was de eerste, die het denk beeld opvatte om een kanon verdeeld te vervoeren en het samen te stellen op het gevechtsveld. Hij ontwierp twee modellen, zwaar 150 en 300 KG., waarvan de grootste zwaarte der deelen 91 KG. bedroeg. Voor het verbinden der beide deelen (door middel van een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 206