190 in heeft, het feit, dat Krupp de verdeelbare geschutconstructie niet opgeeft, wijst ontegenzeglijk op een zekere toekomst voor dit systeem de ervaren lezer weet genoeg, dat elke uitvinding zich slechts ge leidelijk verbetert, en dat de latere verbeteringen meer bruikbaar zijn, dan de uitvinding zelve in haar primitieven vorm. Door de toepassing der verdeelbare geschutconstructie op grootere kalibers verdwenen van zelve de nadeelen, verbonden aan de behandeling en het ondeihoud der subtiele bestanddeelen van het geschut; ook be gonnen de hoogere kosten, verbonden aan de aanschaffing, meer rente af te werpenm. a. w. de uitwerking werd het transport waard. Op de Parijsche tentoonstelling in 1889 exposeerde de Compagnie des Haut-fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de fer te St. Chamond (directeur De Montgolfier) een verdeelbaar 8 cM. bergkanon op verdeelbare affuit. Dit kanon bestaat uit twee kernbuizen van 8 cM., beide, zoowel de voorste als de achterste, elk afzonderlijk in een mantel geklemd. De voorste mantel draagt de tappenhij omvat met een moer het voorste, van schroefdraad voorziene, gedeelte van den achtersten mantel. Evenals bij het sluiten van onzen 24 cM. Y. is j omdraaiing vol doende, om bij dit schroefkanon het voorstuk aan het achterstuk te koppelen. Twee splitpinnen beletten daarna het ontkoppelen tijdens het vuur; een koperen ring waarborgt tegen gasontsnapping ter plaatse van de verbinding der beide deelen van het kanon. Het projectiel (1) en de sluiting zijn dezelfde als van den model 8 cM. berg. De lading is echter tot 6 IIG. opgevoerd. Tot nu toe droeg bij de Fransche bergartillerie het le muildier 142, het 2e 144, het 3e 125 KG.; het zwaartepunt dier lasten lag zeer hoog, hetgeen te velde aanleiding gaf tot afschuwelijke wonden. (2) (1) Behalve de gewone projectielen behoort bij het Chamond-kanon een granaat van niet minder dan 4'/, kalibers lengte, wegende 5,6 KG., waaronder begrepen is 1,1 KG. springstof. De V0 bij het gebruik van 6 HG. lading bedraagt 305 M. (2) Eene lagere ligging van het zwaartepunt van de onderdeelen der affuit is bereikt door die te verdeelen op eene wijze, welke niet alleen den last gemakkelijk doet dragen, maar die en dit is eene hoofdzaak in batterij staande de richtas bijna 9 dM. boven den grond verheft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 209