192 Hetzelfde denkbeeld (ame amovible) is toegepast op den verdeel baren 22,5 cM. mortier. Deze bestaat eveneens uit een kern, een laegeveld, een kamerstuk, een verbindingsmof en een sluitstuk. Besluiten wij dit opstel met een paar gegevens omtrent dezen mortier, die door 20 man in 3 uren tijds gekoppeld wordt. De totale lengte van den mortier bedraagt 2,669 M.zijn gewicht 5580 KG., waarvan alleen op het bodemstuk 3098 KG. valt. In batterij staande, is het van belang dat eene hooge dekking in front bet schootsveld niet beperktwelnu, de hoogte der tappen van dezen mortier bedraagt in batterij staande 1,525 M. De maximum-dracht bedraagt niet minder dan 7420 M., alzoo bijna 7,5 KM., wat eenigs- zins een denkbeeld geeft van de hooge eischen, die men tegenwoordig aan mortieren stelt; de affuit laat de meest uiteenloopende elevatiën toe, zoodat de mortier onder 5° declinatie evengoed kan gebruikt worden als onder 65° elevatie. De gietijzeren granaat slaat met eene 50°/0 breedtespreiding van 47,5 M. en eene 50°/o lengtespreiding van 65,4 M. op 2100 M. een trechter van 3 M. diepte in leem- en zandgrond. Haar gewicht be draagt ruim honderd en tien KG., waarvan 5,01 KG. op de spring lading valt. Den lezer, wiens belangstelling mocht gewekt zijn voor het mor tier-vraagstuk, het meest actueele op dit oogenblik van alle groote militaire vraagstukken, bevelen wij ten dringendste de lezing aan van: I. F. Die Mörser der Groszstaaten en van het bekroonde werk van Leyd'nekker: Das Wurffeuer inn Feld- und Positionskriege. Mogelijk kunnen ook andere punten van het hierboven behandelde in handen van kundige artilleristen practische waarde erlangen. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 211