(Va uur-) 196 1. Huisvesting van luitenants en beschrijving van een gouvernements woning voor een luitenant. 2. Dagelijksche dienstbezigheden van een soldaat van de infanterie, artillerie of genietroepen. 3. Yoor- en nadeelen van de toevoeging van bergartillene aan infanterie. 4. Veiligheidsmaatregelen van een zelfstandig bivakeerend bataljon infanterie bij dag en bij nacht. 5. Hoe wordt gehandeld ten aanzien van een Inlandsch fuselier die zich aan eenig misdrijf heeft schuldig gemaakt? 6 Yoedino* van den soldaat in het garnizoen. 7' Aan welke eischen moet een officier van het Ind. leger voldoen om toegelaten te worden tot den cursus bij de He Afd. van de krijgsschool in Nederland 8 Het Indisch cantinestelsel. 9. De grondslagen van het Indisch Militair Weduwen- en Weezenfonds. 10. Gedragsregels van de voorposten bij een vijandelijken aanval. (Yoor elk opstel: 1 uur.) Lezen van kaarten. 1 Yul achter ondervolgende topographische teekens de beteekenis in. (Hierbij werd aan den aspirant verstrekt een strook papier, waarop de 20 teekens voor bebouwing en 6 teekens van bruggen voorkwamen.) (15 min.) 2. Hoe groot is het hoogteverschil in M. tusschen de met een rood kruisje gemerkte toppen Bt. Batoe Bardjoelang en Bt. Si Garapai. (Hierbij werd aan den aspirant gegeven een stuk van gouvernement van Sum. W.-kust tusschen Padang en Solok.) (15 mm.) 3. Bepaal door constructie de helling van den weg in het met ge merkt punt. (Als boven.) (15 min.) 4 Construeer het profiel van den weg tusschen Padang-Basi en Sakajan. De lengte op de schaal van 1: 10000, en de hoogte op de schaal van 15000. (Als boven.) (1 uur.) Geodesie. 1 Waartoe dienen baken? Beschrijf de baken in Indië in gebruik. Aan welke eischen moeten zij voldoen? Geef eene beschrijving van de meetkeUmg.J^ theodoliet bepaald de horizontale en verticale Wing van een punt ten opzichte van twee punten, waarvan onderling beT verschil in hoogte en de horizontale afstand bekend zijn?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 215