206 - maak, eens tijdens het inschieten een geval aannemen als boven om schreven; hij zal dan ondervinden dat zijne richters hem geheel in den steek laten. Zelfs bij de gewone richtoefeningen binnen het kam pement, waarbij de richters alles dood bedaard kunnen doen, ziet men bij het richten met aanneming van een hulprichtpunt de schrome- lijkste fouten maken. In een en ander is echter te voorzien door den opzet zoodanig in te richten, dat men er geene schootstafel of aanteekeningen bij behoeft te raadplegen en geen enkel getal behoeft te onthouden. Daartoe moet de opzet zoodanig zijn ingericht, dat men de nor male correctie tegelijk met het stellen van de opzethoogte aanbrengt, en dat men, onverschillig welke abnormale correctie in hoogte of breedte ook noodig is, den opzet steeds zoo kan stellen als in het commando wordt aangegeven. Voor het aangeven der normale correctie, zonder dat daartoe het richtblqkjo wordt verschoven, is het noodig dat de opzet schuin wordt gesteld ten opzichte van de zijkanten van de kulas. Raadpleegt men de schootstafels van de kanonnen van 7 cM. A. Veld en Berg, dan ziet men daaruit dat de normale correctiën voor middelbare afstanden ongeveer 1/,5 van de O. H. bedragen. De opzetstang zou dus slechts eene helling van 25 op 1 moeten verkrijgen, om steeds met voldoende juistheid de correctie te kunnen stellen. Dit is alleen te verkrijgen door het aanbrengen van nieuwe Mg. kokers tot opzet en het vervaardigen van nieuwe opzetten. Indien men bij de kanonnen van 7 cM. A. het gat voor den koker tot opzet overal 27 mM. wijd maakt, dan kan daarin een cylinder- vormige koker tot opzet worden aangebracht, welke eene schuine doorlating voor den opzet geeft. Door het scheef stellen van den opzet wordt meteen bij de bergkanonnen het groote bezwaar ver holpen, dat de opzet bij verschillende elevatiën tegen het stelrad stoot of daartegen knelteen bezwaar zóó groot dat die artillerie in som mige tijdstippen daardoor totaal weerloos lean worden. Het spreekt van zelf dat met de meter-afstandverdeelingen ook de verdeeling in °/00 van de richtas zoude moeten worden gewijzigddeze laatste kan echter vervallen, gelijk hieronder zal worden aangetoond. Bij scheeven stand van den opzet behoeft men in gewone omstan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 225