Den 3en November ter reede Bonthain aangekomen, kwam het 4e Bataljon 16 dagen later aan te Sindjai, nabij het tegenwoordig Balangnipa, waar den 24en November het eerste gevecht gele verd werd. Intusschen zoude het nog tot den 6en December 1859 duren voor en aleer het 4e Bataljon in een meer ernstig gevecht gewikkeld werd, een gevecht op den onvergetelijken St. Nicolaas-dag, dat trou wens over de gansche expeditie besliste. Er werd toen van uit het bivak Tjiloé gemarcheerd naar Pa- lakka, waar de Boniërs gereed stonden ons te ontvangen. Majoor Kroesen commandeerde de voorhoede, het 4e Bataljon formeerde den voorsten infanterietroep. Hoe en op welke wijze het gevecht begon, zich uitbreidde en een einde nam, zullen wij hier niet beschrijven, aangezien zich daarvan reeds gekweten heeft de kapitein M. T. H. Perelaer, in zijn werk getiteld: De Bonische expeditiën. Doch wel moeten wij ook hier eeu afzonderlijk woord wijden aan den braven majoor, den bataljonschef, die dien dag zwaar gewond, den 15en December zijn leven op het altaar der vaderlands liefde gaf. De majoor Kroesen nog geen 15 pas van de vijandelijke borst wering af, toch kreeg dien dag 2 schoten, 1 in den linkerarm, 1 in de borst, aan welker gevolgen hij enkele dagen daarna bezweek. „Het verlies", zoo staat dit in de korpsgeschiedenis opgetee- kend, „van zoo een braaf en dapper chef dompelde het geheele ba taljon als het ware in eene diepe rouw; algemeen werd hij betreurd, „algemeen was de verslagenheid, welke zijne doodstijding veroor zaakte; moge zijne ziel te Palakka in vrede rusten, ter welker „nagedachtenis een schoon monument is opgericht." Behalve majoor Kroesen, werd mede zwaar gewond de le lui tenant R o ij en, welk officier zijne verwonding echter te boven kwam. De bij het bataljon oudst-aanwezige kapitein Yan Os nam thans het commando op zich, waarin hij weldra definitief bevestigd werd, toen hij tot majoor bevorderd werd. Zooals bekend, viel er na het gevecht bij Palakka, in Boni weinig meer te strijden en spoedig dan ook werd naar het verlaten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 22