215 achter den opzet bevindt. Bij het vastzetten wordt de stang dus steeds legen de voorzijde van den Mg. koker gedrukt, en dat is maar in één stand mogelijk. In zijwaartsche richting wordt de opzet echter nergens tegen aangedrukt, zoodat de richter bij het stellen de stang naar willekeur links of rechts kan duwen en dat te meer, naarmate de speling in den Mg. koker grooter is. Brengt men nu de klemschroef tot opzetten aan de rechterzijde van den vuurmond aan, dan wordt de zijdelingsche misstand geheel opgeheven, doch blijft er daarentegen eene in voor- en achterwaartsche richting mogelijk. Dit laatste nu levert zeer weinig bezwaren op, omdat de fouten, die daardoor gemaakt kunnen worden, nagenoeg nul zijn. Stel, men heeft op 1500 M. bij het bergkanon eene voorwaartsche afwijking van l°/00, dan wordt de O. H. kleiner en de richtas tot 999°/00 verkort. Noemt men de eigenlijke opzethoogte, die men in dat geval ver krijgt, O. H,i, dan is de tangens van den daarbij behoorenden richthoek O H i—Yoor de berekening van O. H.i trekt men een driehoek, waarvan de hypotenusa de lengte heeft van de opzethoogte voor 1500 M. (dus 110 °/oo) en een der rechthoekszijden 1°'00 (de misstand) bedraagt de andere rechthoekszijde stelt dan de gevraagde O. H.i voor. Uit dezen driehoek vindt men dan O. H.! Y(1103 12) 109,995 de tangens van den bijbehoorenden richthoek wordt dan: 1^'9i>9B— 0,110105, welke dus met de tangens van den richthoek voor 1500 M. een verschil heeft van 0,000105 (of wel 0,105°/oo van de richtas), waardoor bij het vuren eene lengte-afwijking van 11 X 0,105=1,15 M. zal ontstaan. Het verplaatsen van de klemschroef tot opzet naar de rechter zijde van de kulas zal wel aan geen enkel bezwaar onderhevig zijn en kan ook bovendien zeer goed plaatselijk geschieden. Bij de hierboven voorgestelde opzetten met beweegbaren koker heeft men echter met 2 klemschroeven te doen, welke niet aan een en dezelfde zijde kunnen worden geplaatst. Om hierbij te zorgen dat de opzet niet zijdelings in den koker kan waggelen, niettegenstaande de klemschroef aan de rechterzijde

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 234