224 Berekening en indeeling van den troepentrein in vredestijd. Met het op de vooruitgeschoven ligging en het eigenaardige doel van de troepenmacht te Quetta om namelijk te dienen als vooruit geschoven post, ten einde van daaruit, in geval van nood, zoo spoe dig mogelijk zich te kunnen meester maken van den zuidelijken toe gang naar Afganistan is het noodig aldaar eene mobiele colonne op de been te houden en deze, evenals enkele andere detachementen in die streek, in staat te stellen, om ten allen tijde aan hare bestem ming te voldoen. Daartoe is de mobiele colonne te Quetta van den volledigen trein voorzien, waarmede zij elk oogenblik geheel uitgerust en van vijf dagen vivres voorzien kan uitrukken; een drietal detachementen in die streek zijn voorzien van den trein voor de helft hunner sterkte, zoodat zij daarmede kunnen uitrukken met vivres voor één dag, de kens en 200 patronen per geweer. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het benoodigde voor de mobiele colonne. 2 Het mobiele gedeelte van de andere detachementen bedraagt: 204 Europeesche officieren, 33-4 Inlandsche 1631^ Inlandsche minderen en 6954- volgers, en hiervoor is benoodigd een trein van 412 muildieren met een draagvermogen van 29874 KG. Indeeling. Eur. off. Inl. off. Eur. min- 'deren. Inl. min deren. Volgers. Capaciteit in KG. Muildieren. li 1 81* 115* 3448 48 15 442$. 200* 23595 325 9 16 800 229 25845 356 1 eskadron Inl. cav. 148 134* 3630 50 vivres voor 5 dagen. 12257 169 28* 21* 4421 1029* 679* 68775 948

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 243