237 Alle volgers, wier maandelijksche bezoldiging geringer is dan 9.00, krijgen bovendien een bijslag van 9.00 'sjaars, zg. for dearness of provisions. In de depots moet gezorgd worden voor de noodige gebouwen voor bet onderbrengen van het daar aanwezige personeel en mate rieel de uitgaven daarvoor zijn niet onbelangrijk. Eenige open loodsen voor de voertuigen, ziekenstallen 'voor de lastdieren, werkplaatsen voor de handwerkslieden, afgesloten localiteiten voor tuigen en werk tuigen zijn in elk depot noodig. Voor jaarlijksch onderhoud van een en ander valt te rekenen op 500 roepijen per depot. Op sommige plaatsen zal het moeielijk vallen de volgers onder dak te brengen in geschikte localiteiten, niet te ver van de troepen-kampe menten verwijderd, daar in de eerste plaats de troepentrein zoo dicht mo gelijk bij den troep moet gelegerd worden. De parken der depots, dicht bij de grenzen, zijn echter betrekkelijk klein en dan nog in verschillende detachementen gesplitst, zoodat in de behoefte niet moeielijk te voor zien is. Op' vele plaatsen moeten echter geheel nieuwe localiteiten wor den opgericht, hetgeen slechts plaatselijk volledig valt te beoordeelen in de onvoorziene uitgaven moet dus een groote speling gelaten worden. De jaarlijksche onkosten van het stelselmet uitzondering van die voor de ambulance, bedragen Voor den troepentrein: 152 olifanten tegen 600 roepijen91.200 roepijen 360 gouvernements kameelen tegen 164.5roepijen 59.152 1629 gehuurde 80 ....130.320 5801 muildieren verminderd met 423 stuks (onder de karren begrepen) 5378 tegen 152.1 817.822 18 sirdars 14X12 3.024 36 mates 10X12 4.320 924 koelies 8x12 88.704 423 karren voor één trekdier 254.3 107.521 290 reserve-muildieren, nl. Ob van 5801 152.1 44.098 Te transporteeren 1.346.161 11 n 11 11 v 11 11 11 ii 11 D

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 256