250 lijke Chineesche provinciën met de eilanden Hainan en Formosa, Tibet, Mongolië, Mandsjoerije en Oost-Turkestan, welke alle hun eigen organisatie, militaire instellingen en krijgsmacht bezitten. Een kort overzicht van de verschillende samenstellende deelen van China's krijgsmacht volgt hier. De rijkstroepen zijn het overblijfsel van een leenplichtig leger, welks reden van bestaan is opgeheven met de omstandigheden, waar onder het in het leven werd geroepen. Zij worden aangeworven uit de afstammelingen van de oude veroveraars van het Chineesche rijk, de Mongolen en Mandsjoerijerswaaraan Chineesche hulptroepen werden toegevoegd. De dienst is erfelijk; de inlijving bij het leger is een recht zoowel als eene verplichting. Aan de ingelijfden verzekert zij bepaalde voordeelen. Bedoelde troepen zijn naarmate van de drie hierboven genoemde landaarden in onderdeelen gesplitst; elk dezer onderdeelen wederom in acht vlaggen of stammen, welke aan de kleur van hunne standaar den zijn te herkennen. Er zijn dus 24 vlaggenelke vlag is verdeeld in regimenten (1) en compagnieën. De onderverdeeling voor de stammen van de drie landaarden is niet dezelfde; de Mandsjoerijsche en Chineesche tellen elk vijf regimenten, de Mongoolsche daarentegen slechts twee. Organiek is de compagnie 150 man sterk; zij heeft evenwel geen tactische waarde, doch is enkel eene administratieve eenheid. De rijkstroepen vormen twee hoofdafdeelingenhet garnizoen van Peking en omstreken, en dat van de provinciën en militaire neder zettingen. (2) Eerstgenoemd garnizoen telt vijftien detachementen, waarvan slechts één militaire waarde bezit, namelijk dat der veldtroepen. Dit de tachement is 18000 man sterk, waarvan 8000 man infanterie, 4000 cavalerie en 800 man artillerie met 189 stukken geschut. (1) De Invalide russe" geeft de sterkte van een regiment niet aan. De eenheid, gewoonlijk bij de Chineezen in gebruik, heet: „camp" en komt overeen met ons bataljon. De organieke sterkte er van bedraagt ongeveer 500 man. (2) Nederzettingen van landbouwende en gehuwde soldaten op verschillende pun ten van de Russische grenzen. (Noot van den vertaler.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 269