15 10 luitenants, terwijl een gelijk aantal officieren van elders aankwam. Wij hebben hier volstrekt niet het jaar 1863 genomen als een een extra-jaar van mutatiën, want in de andere jaren was het on geveer evenzoo. Bij al dat veelvuldig veranderen sprak toch niettemin vaak luide de kameraadschap en goed doet het te lezen, hoe het heengaaD, dit maal een heengaan voor altijd, den uablijvenden smartte. „Op den 2''11 Maart zoo toch vinden wij opgeteekend „verloor het „bataljon een trouwhartigen wapenbroeder, den 1™ luitenant Bo- „gaert, die na eene kortstondige ziekte in het groot militair hospi- ,,taal alhier overleed. „Bogaert was algemeen bemind, door ieder die hem kende ver- „eerd en geacht, zijne veelledige kennis, onleschbare leerlust en edel „karakter deden groote verwachtingen koesteren. „De officieren en ambtenaren van Willem I, S a 1 a t i g a en „Banjoe Bi roe hebben een tombe op zijn graf met een toepas selijk opschrift doen plaatsen". Wij geven hier eene plaats aan deze woorden, ook omdat van dien overledene nu nog leven de bijna 90jarige vader, een voormalig officier, en twee zijner broeders, de kapitein ter zee benevens de kapitein der infanterie van het Nederlandsche leger, wieu wellicht deze aan zijn zoon, aan hunnen broeder gewijde taal nog onder de oogen komt. De majoor Koek werd den 13ea Februari 1865 vervangen door den majoor Trappier, die met het 4e Bataljon Infanterie geen veld tochten maakte, doch toch ook 2 dagen beleefde, welke voorzeker nimmer uit het geheugen zullen zijn gegaan. Wij bedoelen de zware aardbeving van 16 op 17 Juli 1865, die de ves ting Willem I voor eene poos onbewoonbaar maakte en de nog in hare gevolgen zwaardere aardbeving in den nacht van 9—10 Juni 1867 te Dj okdj ok arta, waarheen het 4e Bataljon ten deele was verplaatst geworden, wijl het kazerneeren te Willem I binnen de gescheurde muren levensgevaarlijk was verklaard. Wij achten, nu er sedert een kwart eeuw achter ons ligt, die gebeurtenissen belangrijk genoeg, om nu nog eens er naar te luis-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 26