DE TACTIEK DER KUSTVERDEDIGING. De Engelsche „Royal United Service Institution" is een dergelijke ver- eeniging als onze „Vereeniging ter beoefening van krijgswetenschap", met dit onderscheid dat in de eerste, uit den aard der zaak, het mari tieme element de meerderheid vormt. In het tijdschrift dier vereeniging kwam onlangs het verslag voor van een der vergaderingen, alwaar eene voordracht wdfs gehouden over de tactiek der kustverdediging. Die voordracht ging van het stand punt uit, dat zooals men van eene mogendheid mag verwachten, die prijs stelt op haar volksbestaan de voornaamste havens en de belangrijkste kustetablissementen, alwaar eene landing of een op treden van den vijand verwacht kan worden, versterkt zijn. Alhoewel dit nu voor Indië nog tot een der vrome wenschen behoort en, hoogstwaarschijnlijk, lang zal blijven behooren, kwam de voordracht, doch vooral het daaruit voortgevloeide debat, mij belang rijk genoeg voor, om ereene vertaling van te bewerken; voorna melijk omdat daaruit bleek dat de marine-autoriteiten, welke aan dat debat deelnamen, van meening waren dat een aanval van de zeezijde tegen een behoorlijk versterkte kustplaats veel moeilijker zal zijn, dan men zich in 't algemeen voorstelt. Indien een Engelsch marine-officier dit toegeeft, dan mag men werkelijk de waarheid daarvan wel aannemen Moge dan de tijd ook niet verre meer zijn, dat onze voornaamste havens van Java door hare bevestiging, al zij het dan ook maar tegen een coup de main, zijn beveiligd. De luitenant-kolonel der artillerie Walford, welke bovengenoemde voordracht hield, begint met eene toelichting hoe het naar zijne mee ning kwam, dat tot nu toe geen werk werd gemaakt van een be paalde tactiek der kustverdediging. Yolgens hem zou dit te wijten zijn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 275